JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Financieel resultaat op hoofdlijnen

De jaarrekening 2021 kent een positief saldo van € 8.314.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers, onder andere vanuit de grondexploitaties, algemene uitkering en BUIG. Het saldo van de structurele baten en lasten is € 13.000 nadelig, dus nagenoeg in evenwicht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten 2021" in het onderdeel Jaarrekening, waarin wij op grond van het BBV inzicht in het (structureel) jaarrekeningsaldo geven.

De primaire begroting 2021 was sluitend door gebruik te maken van een onttrekking uit de algemene reserve. Deze was oorspronkelijk bijna € 3 miljoen. Door positieve gevolgen van de septembercirculaires 2020 en 2021 was dit terug gebracht naar € 827.000. Deze onttrekking is gezien het saldo van de jaarrekening niet nodig gebleken.

Gedurende het jaar hebben diverse mutaties plaatsgevonden via begrotingswijzigingen. Na de laatste aanpassing in december 2021 bedroeg het geraamde resultaat € 61.000 nadelig. Voor een analyse van de afwijkingen wordt verwezen naar het onderdeel “Uiteenzetting van de financiële positie".

Ontwikkeling saldo en verschillen
In de loop van 2021 heeft de raad door middel van de begrotingswijzigingen en de financiële overzichten bij iedere raadsvergadering kunnen volgen hoe de prognose van het resultaat zich ontwikkelde. De financiële programma-analyses zijn in beginsel gericht op bestuurlijk relevante afwijkingen. Op programmaniveau worden in ieder geval de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Verklaring Accountant
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2021 van de gemeente Weert. Dit oordeel omvat zowel de getrouwe weergave van vermogen en resultaat als de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties. De waarderingsgrondslagen zijn aanvaardbaar. Het jaarverslag bevat de vereiste aspecten en is verenigbaar met de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38