JAARREKENING

Balans

Activa (bedragen x €1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.245

1.083

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.160

880

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

85

203

Materiële vaste activa

189.051

182.815

Investeringen met een economisch nut

127.219

127.057

In erfpacht uitgegeven gronden

25.705

14.263

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.736

26.014

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.391

15.482

Financiële vaste activa

16.563

15.766

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

293

293

Leningen aan deelnemingen

374

374

Leningen aan woningbouwcorporaties

14.189

13.286

Overig langlopende leningen

1.706

1.813

Vlottende activa

Voorraden

11.343

13.174

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.432

10.869

Voorraad gereed product en handelsgoederen

2.911

2.305

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.

15.514

26.272

Overige vorderingen

6.594

6.250

Rekening courant Rijk

7.355

18.295

Rekening-courant verhouding met niet financiële instellingen

752

849

Vorderingen op openbare lichamen

812

878

Liquide middelen

6.228

500

Banksaldi

6.221

494

Kassaldi

7

6

Overlopende activa

19.333

20.789

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:                                                        - Overige overheden

692

1.166

- Rijk

697

297

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

17.943

19.326

Balanstotaal

259.275

260.400

Passiva (bedragen x €1.000)

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

84.915

88.772

Algemene reserves

29.712

28.208

Bestemmingsreserves

57.684

52.250

Gerealiseerd resultaat

-2.481

8.314

Voorzieningen

26.359

26.443

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

24.998

25.035

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.360

1.408

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

122.446

112.292

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

122.422

112.266

Waarborgsommen

24

26

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.671

14.231

Banksaldi

0

7.380

Overige schulden

4.671

6.851

Overlopende passiva

20.884

18.662

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van:                                                          - Overige Nederlandse overheidslichamen

105

394

- Rijk

5.100

2.117

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.926

2.329

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

13.753

13.822

Balanstotaal

259.275

260.400

Gegarandeerde geldleningen

267.079

278.948

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38