JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening

Begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

Openbare orde en veiligheid

5.463

123

-5.340

5.467

106

-5.361

5.317

102

-5.215

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.331

586

-10.745

11.255

1.451

-9.804

12.670

1.688

-10.982

Economische zaken en promotie

8.303

6.655

-1.648

6.660

4.820

-1.840

4.868

4.536

-332

Onderwijs

5.744

1.955

-3.788

5.852

2.395

-3.457

5.674

2.623

-3.051

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.097

1.609

-16.488

19.220

2.398

-16.823

17.457

2.465

-14.992

Zorg, inkomen en participatie

64.956

15.556

-49.400

70.100

19.810

-50.290

68.956

21.763

-47.194

Volksgezondheid en milieu

14.567

13.098

-1.470

16.416

13.741

-2.676

16.303

14.571

-1.732

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

8.852

7.988

-865

17.741

16.885

-856

9.252

10.086

834

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.343

1.170

-3.173

4.754

1.463

-3.292

16.435

13.769

-2.666

Totaal programma's

141.656

48.740

-92.917

157.465

63.069

-94.399

156.932

71.603

-85.330

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.272

106.679

103.407

3.393

109.177

105.785

3.276

110.907

107.630

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

3.272

106.679

103.407

3.393

109.177

105.785

3.276

110.907

107.630

Overhead en Vennootschapsbelasting

Overhead

19.679

290

-19.389

19.035

487

-18.548

18.942

513

-18.429

Vennootschapsbelasting

10

-10

10

-10

15

-15

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

164.617

155.709

-8.909

179.903

172.733

-7.172

179.165

183.023

3.856

Reserves

PR02 Verkeer

222

927

705

953

989

36

963

2.136

1.173

PR03 Economie

176

176

142

142

91

91

PR04 Onderwijs

407

165

-242

521

165

-356

371

41

-330

PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG

482

732

250

2.839

1.703

-1.137

2.099

2.013

-85

PR06 Inkomen en participatie

1.142

1.142

784

3.018

2.233

998

2.979

1.981

PR07  Volksgezondheid en milieu

48

48

754

1.900

1.146

204

1.746

1.542

PR08 Volkshuisvesting en RO

372

372

262

422

160

172

70

-102

PR09 Middelen & Bestuur

2.739

9.198

6.459

2.739

8.405

5.666

3.965

4.332

367

PR10 overhead

815

35

-780

615

436

-179

Totaal reserves

3.850

12.760

8.910

9.667

16.779

7.110

9.387

13.844

4.458

TOTAAL

Totaal gerealiseerde resultaat

168.467

168.468

189.571

189.511

-62

188.553

196.867

8.314

Analyse overzicht baten en lasten
Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording in het begin van het jaarverslag.
Deze analyse maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening.

Onrechtmatigheden
Lasten en baten
Op programma 2 Verkeer en vervoer is een overschrijding van de lasten van € 1.415.000, deze worden volledig gecompenseerd met direct gerelateerde baten. Derhalve telt deze overschrijding niet mee als onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.
Op programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer is er sprake van een overschrijding van
€ 11.681.000. Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd met hogere baten en daarom is er geen sprake van een onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.

Kredieten
In 2021 bedraagt de overschrijding op kredietniveau € 13.906 en telt mee voor het oordeel. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door overschrijdingen op een 3-tal kredieten. Gelet op de omvang van de overschrijding van 0,01 % (op het totaal van de kredieten) wordt geen verdere specificatie gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38