JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Leeswijzer

Wat de inrichting betreft, zijn de jaarstukken gebaseerd op de inrichting van de begroting 2021.
De begroting 2021 is gebaseerd op het programma "Weert koerst op verbinding". De uitvoering en voortgang van de hieruit voorgenomen resultaten treft u in deze jaarstukken aan.

In de voorliggende jaarstukken 2021 is de wijze van analyseren conform de systematiek van de begroting 2021. De analyse is op hoofdlijnen en richt zich in principe op de belangrijkste afwijkingen. Deze afwijkingen zijn voorzien van een toelichting. De programma-analyses zijn niet geheel financieel sluitend opgezet, maar beperken zich tot de beleidsmatige en politiek relevante onderwerpen.

In de uiteenzetting van de financiële positie wordt de afwijking van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van het geraamde resultaat verklaard.

In de begroting zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2021 zijn voor ieder programma, na een korte inleiding, de volgende vragen opgenomen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we ervoor doen?
  • Wat mag het kosten?

In deze jaarstukken 2021 wordt per programma verantwoording afgelegd over de voorgenomen resultaten.

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd door middel van het vaststellen van de begroting en de wijzigingen daarop, die op basis van tussentijdse raadsbesluiten zijn opgenomen.

De bedragen in de tabellen van de jaarstukken moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000, met uitzondering van de WNT die volgens wettelijke voorschriften geheel moet worden opgenomen. In de teksten is het volledige bedrag afgerond op hele duizenden euro's opgenomen, met uitzondering van de resultaatbestemming.
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die financieel verspreid in de jaarstukken staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Juist vanwege het belang voor het inzicht in de financiële positie worden ze in de paragrafen beleidsmatig en financieel toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38