JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

2021 was het laatste volledige uitvoeringsjaar van de bestuursperiode 2018-2022. We hebben deze bestuursperiode keuzes gemaakt passend bij het programma ‘Weert koerst op verbinding’. In 2021 hebben we deze keuzes meer gebaseerd op de vijf waarden van de in maart 2021 vastgestelde strategische visie ‘Werken aan Weert 2030 – Verwonder je in de groene thuishaven Weert’. Deze toekomstvisie, opgesteld samen met inwoners, ondernemers en organisaties, is het vertrekpunt voor plannen vanuit de samenleving en het stadhuis. De visie geeft richting, maar laat veel ruimte voor keuzes bij planvorming en uitvoering. Ook is het een inspiratiebron om initiatieven uit de samenleving te helpen succesvol te worden.

Het programma ‘Weert koerst op verbinding’ is, ondanks de Covid-19 pandemie, nagenoeg geheel afgewerkt. En al hoewel het kernwoord van het programma ‘verbinding’ door de lockdowns en maatregelen onder druk stond, hebben we voortdurend gezocht naar ‘verbindingen’ die wel mogelijk waren. Dit bood ook kansen. Er zijn allerlei nieuwe vormen van digitale burgerparticipatie ingezet. Hiermee werd een grotere en meer diverse groep inwoners bereikt.

Ondanks de uitdagingen van het jaar 2021 zijn we erin geslaagd onze inhoudelijke, financiële en bestuurlijke ambities met een positief resultaat af te sluiten. Het weerstandsvermogen is in 2021 gestegen van 2,07 naar 2,80. Een weerstandsratio boven de 2 wordt gekwalificeerd als uitstekend. Uit de confrontatie tussen het weerstandsvermogen en de geïnventariseerde risico's blijkt dat er ruim voldoende weerstandsvermogen is om deze risico's af te dekken. De financiële positie van de gemeente is per ultimo 2021 derhalve gezond te noemen.

Wij hebben in 2021 focus gelegd op het bieden van ruimte. Ruimte om te wonen en ruimte voor groen. Ruimte voor een omgeving waarin de Weertenaar gezond kan opgroeien en gezond oud kan worden. Belangrijk volgens de visie is ook ‘ruimte voor iedereen’, waarmee wordt bedoeld dat mensen in al hun diversiteit en eigenheid kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hun past.

Er zijn grote stappen gezet in de armoedebestrijding en naar een gezondere leefomgeving. De vernieuwing van het Kasteelpark is volop bezig en er is elke dag een boom geplant. Het begin van de energietransitie is ingezet, het Windmolenpark is in de afrondende fase en het herstel van de biodiversiteit is in volle gang. We hebben Museum W verbouwd en opnieuw ingericht. De Landbouwvisie is vastgesteld en samen met betrokkenen is gestart met de uitvoering ervan. In 2021 is het ‘Mobiliteitsplan 2030’ vastgesteld, waarin de thema’s veiligheid, gezondheid en duurzaamheid verbonden zijn met goede bereikbaarheid in en buiten Weert.

We bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen, waarbij we tempo houden op bouwontwikkeling. De druk op de woningmarkt is in 2021 aanhoudend hoog gebleven. Dit geldt voor zowel de huur- als de koopsector. Het aantal te koop staande woningen blijft laag; overbieden is de norm geworden. Het aantal reacties op sociale huurwoningen blijft hoog, de wachttijden zijn in 2021 verder opgelopen. Er zijn 236 woningen aan de voorraad toegevoegd en 15 woningen gesloopt/onttrokken. De woningvoorraad is per saldo met 221 toegenomen.

In het project Keent-Moesel is samengewerkt met veel partijen in en om Keent en Moesel. Natuurlijk halen we veel informatie op bij de inwoners. Keent-Moesel is een voorbeeld project waar we bezig zijn met aanpakken en opwaarderen van de wijk. Uiteindelijk komt er een breed gedragen beeld uit, een plan dat we gaan uitvoeren en dat in 2035 afgerond moet zijn.

We hebben in 2021 een Weerter sportakkoord, samen met verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijs, opgesteld gericht op een gezond leefklimaat. Hiermee hebben we de ambities op sportgebied voor en door Weert vastgelegd.

Er is gestart met de aanleg van het Johan Cruyff Court. Deze ontmoetingsplek voor de jeugd gaat zorgen voor ontmoeting, samenhorigheid en verbinding. Met ook aandacht voor integratie, samenspelen en verantwoordelijkheid.   

De reconstructie van de rotonde St. Jobstraat / Ringbaan Oost / Maaslandlaan is uitgevoerd. Daarnaast is met de Platform A2 gemeentes onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor een hoogwaardige fietsverbinding Weert - Eindhoven. De Laarderweg en de Rietstraat zijn heringericht als 30 km/h zone, waarbij de verkeersveiligheid is verbeterd. De fietsbrug over de Ringbaan-Noord is gerealiseerd. Deze draagt bij aan het stimuleren van fietsgebruik en verkeersveiligheid tussen met name Hushoven / Laarveld en Binnenstad / Molenakker. Bij de infrastructurele aanpassingen op en aan de Maaseikerweg hebben we budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van een speeltuin. De buurt is hiermee aan de slag gegaan. Ook de keuze voor de speeltoren in het vernieuwde Kasteelpark is samen met Weerter schoolkinderen gemaakt. Bij reconstructies zetten we verder in op vergroening door alleen stenen te leggen als dat nodig is. Hiermee breiden we het groenareaal substantieel uit. Passend binnen tal van visies en (wettelijk) beleid is gestart met het integraal uitwerken van de beleidsthema’s Water, Klimaat, Groen, Gezondheid en Biodiversiteit. Dit krijgt vorm in de Groen-Blauwe Agenda.

De zorg in ons land gaat de komende decennia veranderen. De groei van de ziekte dementie dwingt ons om daar nu al op in te spelen. In het project ‘Dementievriendelijk Weert’ is een programma ontwikkeld, waarbij mensen met praktijkervaring zijn betrokken. Voortdurende aandacht voor zorg en zorgontwikkeling is nodig.

Weert wil een zo veilig mogelijke gemeente zijn voor haar inwoners en ondernemers. In 2021 is een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. Op terrein van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit werken we in Limburg samen met meerdere gemeenten en organisaties. In Weert is gestart met het project HackShield om jeugd bewust te maken van de online gevaren op het internet en ze weerbaar te maken.

Er is, voor zover mogelijk vanwege Covid-19, uitvoering gegeven aan de lokale arbeidsmarktagenda, onder andere door in te zetten op het behoud en aantrekken van (jong) talent voor Weert. Zes gemeenten uit de arbeidsmarktregio voeren een gezamenlijke beleidsagenda van de Taskforce Post Corona Midden-Limburg uit. Dit door 6 programmalijnen uit te voeren waarbij Weert bestuurlijk trekker is van de programmalijnen ‘Aantrekken en behouden van jong talent’ en ‘Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid’.

Weert had zich voor 2021 kandidaat gesteld voor de landelijke opening van de Open Monumentendag. Deze vond in september plaats. Het startschot werd gegeven door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Dit weekend heeft niet alleen regionale en landelijke publiciteit opgeleverd, maar trok ook een record aantal bezoekers.

We geven prioriteit aan acties die nodig zijn om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We experimenteren alvast met de nieuwe processen, zoals bij het initiatief Stadsboerderij Hushoven. Er is een uitgebreid participatietraject geweest, waarbij overleg met de omgeving heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel. Met dit experiment is ervaring opgedaan in het te volgen participatietraject. Om uitvoering te kunnen geven aan de Omgevingswet is de gemeente aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is in ontwikkeling. In 2021 is Fase 0 van de Omgevingsvisie vastgesteld en is gestart met Fase 1, het benoemen van opgaven en integrale doelstellingen. De Omgevingsvisie is één van de belangrijkste kaders van de Omgevingswet en stellen we samen met de omgeving op.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2021. Ook wordt via een resultaatbestemming een voorstel gedaan over hoe om te gaan met het financiële resultaat.

In deze jaarstukken presenteren wij u de inhoudelijke verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2021. Een positief bedrag in de kolom verschil betekent een positief verschil.

Nr.

Programma

Saldo begroting

Saldo begr.wijz.

 Saldo rekening

Verschil

PR01

Openbare orde en veiligheid

-5.340

-5.361

-5.215

146

PR02

Verkeer, vervoer en waterstaat

-10.745

-9.804

-10.982

-1.178

PR03

Economische zaken en promotie

-1.648

-1.840

-332

1.508

PR04

Onderwijs

-3.788

-3.457

-3.051

406

PR05

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

-16.488

-16.823

-14.992

1.831

PR06

Zorg, inkomen en participatie

-49.400

-50.290

-47.194

3.096

PR07

Volksgezondheid en milieu

-1.470

-2.676

-1.732

944

PR08

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

-865

-856

834

1.690

PR09

Middelen, bestuur en algemeen beheer

-3.173

-3.292

-2.666

626

Totaal programma's

-92.917

-94.399

-85.330

9.069

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

103.407

105.785

107.630

1.845

Overhead

-19.389

-18.548

-18.429

119

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.909

-7.172

3.856

11.028

Reserves

8.909

7.110

4.457

-2.653

Totaal gerealiseerd resultaat

-61

8.314

8.374

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38