Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. De uitvoering van het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde plannen die gekoppeld zijn aan een beleidsnota.
De in de begroting opgenomen ramingen zijn conform deze plannen.

Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige
plannen. Voor een nadere toelichting inzake onderhoud gemeentelijke gebouwen inclusief
sportaccommodaties wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.

Onderdeel

Omschrijving

Looptijd

Financieel overzicht in begroting

Begroting

Jaarrekening

Riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

2017 - 2021

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

4.682

4.519

Riolering

Onderhoud cf. jaarschijf 2020 GRP

2020

1.709

1.562

Water

Waterketenplan Limburgse Peelen

2017 - 2021

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

Onderhoud GRP

Water

Beheerplan Waterlichamen Weert

2017 - 2021

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

Onderhoud GRP

Wegen

Beheerplan wegen

2019 - 2028

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

2.074

2.121

Kunstwerken/bruggen

Meerjaren onderhoudsplan

2029 (planning)

Ja, o.b.v. vigerend plan. Actualisatie in 2020.

304

286

Openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting

2029 (planning)

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

400

401

Groen

Bomenbeleid

2018 - 2027

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

820

871

Bermen

Beleidsnotitie Ecologisch Bermbeheer

2020

Ja, o.b.v. vigerend plan met geactualiseerde cijfers

222

226

Speelvoorzieningen

Speelruimteplan

2018 - 2027

Ja, bedragen worden jaarlijks geactualiseerd

274

265

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38