Programma-verantwoording

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen
Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen, waarbij we tempo houden op bouwontwikkeling
De druk op de woningmarkt is in 2021 aanhoudend hoog gebleven. Dit geldt voor zowel de huur- als de koopsector. Het aantal te koop staande woningen blijft laag, overbieden is de norm geworden. Het aantal reacties op sociale huurwoningen blijft hoog, de wachttijden zijn in 2021 verder opgelopen.

Er zijn 236 woningen aan de voorraad toegevoegd en 15 woningen gesloopt/onttrokken. De woningvoorraad is per saldo met 221 toegenomen. Dit is exclusief 28 eenheden Kuyperhof (intramuraal). Daarnaast hebben administratieve correcties plaatsgevonden waardoor er per saldo 145 onttrekkingen hebben plaatsgevonden. Het grootste deel van deze onttrekkingen zijn de kamernummers in de zorgcomplexen Ververshof, Hieronymus en Martinus die zijn ingetrokken (samen goed voor 136 eenheden). De woningvoorraad conform CBS is met 104 toegenomen, tot 23.340 per 31 december 2021.

Er zijn woningen toegevoegd in Laar (4), Stramproy (13), Swartbroek (5) en Tungelroy (6).

Er zijn 154 woningen toegevoegd als gevolg van inpandig bouwen, waarvan 134 in de vrije huursector, meest middenhuur.

Laarveld fase 3 op de markt
Het bestemmingsplan Laarveld 2020 is op 20 januari 2021 onherroepelijk geworden. Het verkoopproces van de bouwkavels heeft plaatsgevonden. Fase 3 is in 2021 bouwrijp gemaakt. Eind 2021 zijn de eerste vergunningen aangevraagd en verleend.

Aandacht voor specifieke doelgroepen
Het Woonbegeleidingscentrum Kuyperhof aan de Dr. Kuyperstraat met een capaciteit van 28 eenheden voor kwetsbare inwoners is opgeleverd en in gebruik genomen.

Er zijn 9 mantelzorgwoningen/afhankelijke woonruimten gerealiseerd.

Er zijn 3 woonwagens vervangen. De gemeenteraad heeft op 3 februari 2021 kennis genomen van de resultaten van het plan van aanpak behoefteonderzoek woonwagens en standplaatsen en ingestemd met het vervolgonderzoek om te komen tot uitbreiding van 6 woonwagenlocaties.

De short-stay huisvesting voor 195 internationale werknemers aan de Industrieweg 16 in Stramproy is opgeleverd en in gebruik genomen. Verder heeft een evaluatie van het beleid plaats gevonden. Op basis hiervan kan met de voorbereidingen om te komen tot een derde locatie voor huisvesting van short stay internationale werknemers gestart worden.

Verdere voorbereiding op aardgasvrij-proof maken van woningen
Om de woningen aardgasvrij-proof te maken is het Warm Wonen in Weert project geïnitieerd. Afgelopen jaar lag de focus bij dit project nog op bewustwording, maar is ook een begin gemaakt om dit te verschuiven naar ontzorging.

Ruimtelijke ordening
Voorbereiding Omgevingswet
De gemeente is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is echter nog in ontwikkeling, het is nog niet af. Er vinden nog aanpassingen plaats. Prioriteit is met name gegeven aan de minimale acties die nodig zijn om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zoals het kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen, de indieningsvereisten, het proces 'verkennen initiatief' en het kunnen wijzigen en werken met het (tijdelijk) omgevingsplan. Daarnaast zijn er diverse opleidingen georganiseerd. Deze gingen over de nieuwe software voor het maken van een omgevingsplan, verdieping inzake de werking van de Omgevingswet, het omgevingsplan, toepasbare regels en de Wet Kwaliteitsborging.

In het kader van het experimenteren met de Omgevingswet heeft inzake het initiatief Stadsboerderij Hushoven een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden, waarbij overleg met de omgeving heeft plaatsgevonden. Het principeverzoek voor het realiseren van de Stadsboerderij Hushoven is voor wensen en bedenkingen op 9 februari 2022 aan de raad voorgelegd. Met dit experiment is ervaring opgedaan in het te volgen participatietraject.

Opstellen Omgevingsvisie
In 2021 is gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Fase 0: verzamelen en verkennen is op 17 november 2021 vastgesteld. Met fase 1: het benoemen van opgaven en integrale doelstellingen is in 2021 gestart.

Vervolg actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2011
In 2021 is een inventarisatie gemaakt van leegstaande veehouderijbedrijven. Deze inventarisatie wordt gebruikt om beleid te ontwikkelen voor vrijkomende agrarische bebouwing en waar van toepassing om de aanduiding 'intensieve veehouderij' in het bestemmingsplan in te trekken.

Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing en kernrandzones
Zoals in de 2e Tussenrapportage 2021 opgenomen wordt dit beleid in de Omgevingsvisie meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38