Paragrafen

Vastgoed

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

De totale lasten zijn € 1.107.994 hoger dan begroot.

Taakveld parkeren
In 2020 heeft de Raad € 1.400.000 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor herstelwerkzaamheden van de Ursulinengarage (DJ-1106975). De kosten in 2021 zijn € 1.136.000 en hebben dus geen invloed op het resultaat. In 2022 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn weersafhankelijk, waarbij het vorstvrij en droog dient te zijn.

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

De totale lasten zijn € 1.641.000 lager dan begroot.

Taakveld Sportaccommodaties
De lasten voor het MJOP zijn € 748.000 lager dan begroot als gevolg van het kritisch uitvoeren van planmatig onderhoud. Daarnaast zijn de energiekosten voor het zwembad (€ 167.000) en de sportaccommodaties (€ 109.000) lager dan begroot. De faciliteiten zijn minder gebruikt als gevolg van de Covid-19 pandemie.

Taakveld Cultuurpres.cultuurprod.en partic.
De lasten voor het MJOP zijn € 1.155.000 lager dan begroot als gevolg van het kritisch uitvoeren van planmatig onderhoud.

Taakveld Openbaar groen en openl. Recreatie
In verband met diverse ontwikkelingen van Biest 1-3 (stadspark) zijn extra kosten (€ 599.000) voor bodemsanering en sloop gemaakt. Deze kosten worden gedekt door bestemmingsreserve R7401 en hebben derhalve geen invloed op het resultaat.

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

De totale lasten zijn € 11.600.000 hoger dan begroot. De totale baten zijn € 12.278.000 hoger dan begroot. Deze verschillen worden voornamelijk bepaald door bedrijfsmatige verkoop, waarbij de verkoop heeft geleid tot eenmalige inkomsten uit verkoop, omlaag bijstelling van erfpachtinkomsten (meerjarig) plus afboeken van de grondwaarde.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden
In verband met de gedeeltelijke verkoop van het perceel op het Kampershoek 2.0, zijn zowel de opbrengsten als de kosten (afboeking boekwaarde) met € 11.587.000 gestegen. Per saldo heeft het geen invloed op het resultaat.

In 2021 is de haven verkocht. Bij deze verkoop is een boekwinst van € 53.000 gerealiseerd.

Daarnaast zijn de opbrengsten € 804.000 hoger als gevolg van de verkoop van het perceel op Kampershoek. Per saldo heeft deze verkoop een positieve invloed (van € 677.000) op het resultaat.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38