Paragrafen

Vastgoed

Voor de financiële analyse is een vergelijking gemaakt tussen de begrote en gerealiseerde kosten in 2021. In totaal zijn de lasten € 10.680.000 hoger en de baten € 12.300.000 hoger dan begroot. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de verkoop van een gedeelte van een bedrijfskavel op Kampershoek. Per saldo zijn de lasten in 2021 € 2.649.000 hoger dan de baten. Deze hogere lasten zijn verklaarbaar door het feit dat het voornamelijk maatschappelijk vastgoed betreft en de gemeente op dit moment geen kostprijsdekkende huur toepast. Dit verschil tussen de baten en lasten is in 2021 € 1.620.000 positiever dan begroot.
Hieronder worden per programma en taakveld de grootste afwijkingen toegelicht. De paragraaf wordt afgesloten met een samenvattende tabel.
Aangezien het MJOP over alle programma’s en taakvelden zit, volgt hier eerst een algemene toelichting op.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38