Programma-verantwoording

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Speerpunt

Doelstelling

Verwacht resultaat

Gerealiseerd resultaat

Gezond en duurzaam bewegen

Inzicht in wensen rond mobiliteit.

GVVP/Mobiliteitsplan is vastgesteld.

Op 17 november 2021 is het Mobiliteitsplan 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanwege de latere vaststelling van dit plan, zijn sommige werkzaamheden doorgeschoven naar 2022 en verder.

Verbeteren doorstroming (passend binnen de ringbanenvisie) en aanpak verkeersveiligheid.

Start uitvoering reconstructie St. Jobstraat en rotonde Ringbaan Oost/Maaslandlaan.

De rotonde is gerealiseerd.

Relatie met Noord-Brabantse gemeenten
versterken.

Onderzoek uitgevoerd snelfietsroute Weert - Eindhoven.

Onderzoek is uitgevoerd. Resultaten en acties worden integraal opgenomen in de gebiedsverkenning Weert e.o. van de provincie Limburg.

Geen verkeersslachtoffers

Geen verkeersslachtoffers.

Aantal ernstige ongevallen verminderen met 5% ten opzichte van 2020.

Kijkend naar de ingrijpende gevolgen van Covid-19 is er geen reëel vergelijk mogelijk. Vandaar dat deze indicator voor 2021 vervalt.

Regionale bereikbaarheid

Behoud verbinding Ringbaan West (belangrijke schakel van de Ringbaan).

Grootschalige en levensduur verlengende maatregelen Boshoverbrug afgerond.

Door schade aan wapeningskabels in de brug heeft het project vertraging. Project gereed in 2022.

Goed functionerend hoofdwegenstructuur (Ringbanen).

De uitvoeringsprojecten lopen volgens de afgesproken wijze. De voorbereiding voor de fietsoversteek ringbaan zuid JW-Frisolaan en rotonde Ringbaan West-Suffolikweg loopt en komen na de zomer 2022 naar de Raad voor besluitvorming.

Behoud accurate verkeersregelinstallaties.

VRI Kazernelaan is vervangen.

Doorgeschoven naar 2022.

VRI kruising Ringbaan Oost-Roermondseweg is doorgeschoven naar 2022.

Vanwege efficiency voordelen is ervoor gekozen om alle VRI's binnen de gemeente gezamenlijk aan te besteden en de werkzaamheden uit te voeren in 2022.

Versterken personenvervoer "over de grens".

Spoorverbinding Antwerpen-Weert: lobbytraject continueren.

De lobby is gecontinueerd. Er is in december 2021 een RIB opgesteld over de stand van zaken over 2021.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38