Programma-verantwoording

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

LASTEN

Verkeer en vervoer
Binnen dit taakveld zijn de lasten voor bestrating € 102.000 hoger dan begroot. In 2021 zijn extra herstelwerkzaamheden voor het onderhoud van de bestrating uitgevoerd. Voor deze herstelwerkzaamheden zijn er extra bijdrages van nutsbedrijven. De lasten worden volledig gecompenseerd door de hogere baten.

Daarnaast zijn de lasten voor de gladheidsbestrijding binnen dit taakveld overschreden met een bedrag van € 67.000. Dit wordt veroorzaakt door de strenge winter en de enorme sneeuwval in het begin van 2021.

Voor de deelname aan Platform A2 heeft de gemeente Cranendonck de projectgelden voorgeschoten. Dit is met de gemeente Cranendonck in 2021 vereffend. Dit bedrag heeft betrekking op eerdere jaren. Voor boekjaar 2021 heeft de gemeente Weert een hogere last van € 51.000. Hier tegenover staat ook een hogere baat van € 27.000. Per saldo een hogere last van € 24.000.

De BDU-subsidie inzake educatieve maatregelen voor scholen is in 2021 voor de jaren 2019, 2020 en 2021 afgerekend. Door Covid-19 is er gekozen voor andere projecten en dit heeft geleid tot hogere kosten. Hierdoor ontstaat een extra last van € 30.000.

Parkeren
De lasten inzake parkeren zijn € 1.065.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de spoedreparatie aan de Urselinengarage voor een bedrag van € 1.136.000. Deze last wordt gedekt uit de algemene reserve en is dus neutraal voor het jaarrekeningresultaat.
Voor een uitgebreide toelichting op vastgoed wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.

BATEN

Verkeer en vervoer
De baten voor de bestrating en de asfaltverhardingen zijn € 141.000 hoger dan begroot. In 2021 zijn er extra herstelwerkzaamheden uitgevoerd (zie ook hogere lasten) waarvoor de gemeente een bijdrage ontvangt van de nutsbedrijven.

Er is in 2021 een compensatie ontvangen voor het opruimen van drugs dumpingen ter hoogte van € 61.000. Dit betreft een compensatie voor lasten van de afgelopen jaren.

Voor de deelname aan Platform A2 heeft de gemeente Cranendonck de projectgelden voorgeschoten. Dit is met de gemeente Cranendonck in 2021 vereffend. Dit bedrag heeft betrekking op eerdere jaren. Voor boekjaar 2021 heeft de gemeente Weert een hogere last van € 51.000. Hier tegenover staat ook een hogere baat van € 27.000. Per saldo een hogere last van € 24.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38