Programma-verantwoording

Programma 6 Zorg, inkomen en participatie

Regie op inburgering
Vanaf 1 januari 2022 krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. De raad heeft hiervoor het beleidskader Veranderopgave Inburgering vastgesteld.
Er is bewust gekozen om samen te werken met onze huidige partners zoals Werk.Kom, AMW en Punt Welzijn. Tijdens het implementatietraject zijn de lijnen nog korter geworden en wordt er op een constructieve manier samengewerkt door alle partners.  Dit blijkt onder andere uit het feit dat Gilde Educatie die de aanbesteding van de B1- en Z-route gegund heeft gekregen, voor de lessen gebruik maakt van de locatie van Werk.Kom zodat leren en werken goed op elkaar afgestemd kunnen worden (duale trajecten). Verder zijn de werkprocessen en ICT aangepast en afgestemd op de vereisten van de nieuwe wet. Het inburgeringsproces is een veranderlijk proces. Het is belangrijk om de werkwijze continu te blijven evalueren en waar nodig aan te passen.

Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen in Weert Zuid
Samen met verenigingen wordt gewerkt aan een programma van eisen voor de nieuwe MFA. Ten behoeve van dit programma van eisen zijn ook de wensen en behoeften van inwoners opgehaald in de vorm van een bewonersenquête. Deze is eind 2021 afgerond en geanalyseerd.  Afronding van het programma van eisen is gepland in het 2e of 3e kwartaal 2022.

Project alleenstaande ouders
We hebben een intensief en passend traject aangeboden aan 10 uitkeringsgerechtigde alleenstaande ouders met als doel  (gedeeltelijk) uitstromen uit de uitkering en participeren. Meer dan 50% van de deelnemers had na afronding van het traject een (parttime) betaalde baan. De aanpak van Solvare sloot goed aan bij deze doelgroep: door alleenstaande ouders voor alleenstaande ouders. Daarnaast maakt de aanpak, groepsbenadering gecombineerd met een intensieve individuele begeleiding, het traject succesvol.  

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38