JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Presentatie van het structureel jaarrekeningsaldo 2021

2021

Gerealiseerde saldo baten en lasten (voordelig)

3.856

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

4.457

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (voordelig)

8.314

Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo voordelig)

8.327

Structureel jaarrekeningresultaat (nadelig)

-13

Programma

Omschrijving

Baten

Lasten

2

Reparatie Ursulinengarage

0

1.136

2

Compensatie drugsdumpingen

61

0

2

Civieltechnische kunstwerken

816

134

2

Onderhoud en vervanging Biesterbrug

0

88

3

Grondexploitatie

1.176

0

3

Bovenregionale evenementen

0

45

4

Experimenteerruimte Onderwijs

7

48

4

Nationaal Plan Onderwijs (NPO)

422

422

5

Typisch Weert

0

56

5

Compensatie Covid-19 zwembad Spuk-IJZ

88

88

5

Lokale Media

0

60

5

Coronacompensatie cultuur (baten via AU)

708

135

5

Cultuurbeleid prio 19-2021

0

53

5

Sportakkoord

60

60

5

Afrekening 2016-2020 Munttheater

68

0

5

onttrekken bestemmingsreserve Groen wateroverlast Boshoven

70

0

5

bijdrage 10% Groen onttrekking beestemmingsreserve Groen aan grootschalige rioleringsprojecten

51

0

6

Participatiewet

1.408

68

6

Samen aan de Slag

58

135

6

Aanv. Weerstandsvermogen Risse

0

848

6

Aanvullende bijdrage Risse

0

211

6

Vergunninghouders prio 24-2020

0

100

6

Transformatie en Innovatie Midden-Limburg West

29

87

6

Transformatie en Innovatie Sociaal Domein

0

34

6

Coronamiddelen eenzaamheid ouderen (baten via AU)

123

14

6

Uitvoeringskosten TOZO

157

110

6

Verstrekkingen TOZO

159

159

6

TOZO bedrijfskredieten

182

182

6

Coronacompensatie schulddienstverlening (baten via AU)

89

0

6

Coronaherstel jongeren (baten via AU)

194

84

6

Project PIP

0

37

6

Coronamiddelen re-integratie (via baten AU)

336

0

6

Coronamiddelen voor Maatschappelijk Opvang (baten via AU)

123

14

6

Coronacompensatie Wijkcentra en -accomodaties (baten via AU)

27

69

6

Coronacompensatie Minimabeleid (baten via AU)

46

34

6

Transformatiebudget Jeugd

0

279

6

Meerkosten i.v.m. Corona Jeugdhulp (baten via AU)

34

32

6

Compensatie gedupeerden kinderopvangtoeslag

92

0

6

TONK

189

50

6

Afrekening 2020 CJG

79

0

6

Koploperstraject cliëntondersteuning

59

59

6

Project Wonen Plus

571

571

6

Sportakkoord/Preventieakkoord

68

68

7

Supranet

74

74

7

Saneringskosten onttrekking algemene reserve wateroverlast Boshoven

245

0

8

Grondexploitatie

579

0

8

Afwaardering Leica app en instrumenten landmeten

0

34

8

Squit/Allen voor één

0

123

9

Verkoop erfpachtgrond Kampershoek 2.0

11.586

11.586

9

Verkoop erfpachtgrond kampershoek

728

0

9

Compensatie Covid-19 verkiezingen

70

96

Alg. Dek.

Gemeentefonds meicirculaire 2021: compensatie extra kosten jeugdhulp

1.136

0

Alg. Dek.

Gemeentefonds septembercirculaire 2021: coronacompensatiepakket 5

741

0

Alg. Dek.

Gemeentefonds decembercirculaire 2021: coronacompensatiepakket 6 en continuïtet zorg

539

0

Alg. Dek.

Overige baten en lasten: BTW-suppletie 2017 afval

0

129

Totaal incidentele baten en lasten

23.247

17.610

R1000

Onttrekking algemene reserve reparatie Ursulinengarage

1.136

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Bovenregionale evenementen

45

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Experimenteerruimte Onderwijs

41

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Typisch Weert

56

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Lokale Media

60

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Cultuur slotwijziging 2020

307

0

R1000

Toevoeging algemene reserve Cultuur slotwijziging 2021

0

880

R1000

Onttrekking algemene reserve Cultuurbeleid prio 19-2021

53

0

R0300

Toevoeging reserve Vastgoed afrekening 2016-2020 Munttheater

0

68

R1000

Onttrekking algemene reserve Samen aan de Slag

77

0

R1000

Onttrekking algemene reserve aanv. Weerstandsvermogen Risse

848

0

R1000

Onttrekking algemene reserve aanvullende bijdrage Risse

211

0

R1000

Onttrekking algemene reserve vergunninghouders prio 24-2020

100

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Transformatie en Innovatie Midden-Limburg West

58

0

R6000

Onttrekking reserve Transformatie en Innovatie Sociaal Domein

34

0

R1000

Toevoeging algemene reserve Coronamiddelen eenzaamheid ouderen slotwijziging 2021

0

110

R1000

Onttrekking algemene reserve uitvoeringskosten TOZO slotwijziging 2020

391

0

R1000

Toevoeging algemene reserve Uitvoeringskosten TOZO slotwijziging 2021

0

439

R1000

Toevoeging algemene reserve Schulddienstverlening slotwijziging 2021

0

89

R1000

Toevoeging algemene reserve Coronaherstel jongeren slotwijziging 2021

0

110

R1000

Onttrekking algemene reserve Project PIP slotwijziging 2020

110

0

R1000

Toevoeging algemene reserve Project PIP slotwijziging 2021

0

73

R1000

Toevoeging algemene reserve coronamiddelen re-integratie slotwijziging 2021

0

100

R1000

Onttrekking algemene reserve Coronacompensatie Wijkcentra en -accomodaties slotwijziging 2020

42

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Transformatiebudget Jeugd slotwijziging 2020

279

0

R1000

Onttrekking algemene reserve oude taken Wmo

618

0

R5700

Onttrekking Huisvesting Onderwijs sluitend maken begroting 2021

250

0

R1000

Onttrekking algemene reserve HRM applicatie

115

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Omgevingswet

70

0

R1000

Onttrekking algemene reserve voor sanering wateroverlast Boshoven

245

0

R5700

Onttrekking reserve groen voor rioleringsprojecten

121

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Squit/Allen voor één slotwijziging 2020

215

0

R1000

Toevoeging algemene reserve Squit/Allen voor één slotwijziging 2021

0

92

R1000

Toevoeging algemene reserve slotwijziging groen

0

590

R1000

Toevoeging algemene reserve slotwijziging digitalisering

0

37

R1000

Toevoeging algemene reserve slotwijziging zwerfafval

0

38

R1000

Toevoeging algemene reserve slotwijziging SOR

0

185

R1000

Toevoeging algemene reserve slotwijziging WIZ applicatie

0

30

R1000

Toevoeging algemene reserve slotwijziging Masterplan digitale transitie

0

315

R1000

Toevoeging algemene reserve beheer ICT

0

50

R1000

Toevoeging algemene reserve HRM

0

35

R1000

Onttrekking algemene reserve schadeloostelling

50

0

R1000

Onttrekking algemene reserve citymarketing

40

0

R1000

Onttrekking algemene reserve WinD 2021

112

0

R1000

Onttrekking algemene reserve prio bedrijfsv. 2021

100

0

R1000

Onttrekking algemene reserve asbestsanering

100

0

R1000

Onttrekking algemene reserve Sturen op effecten

75

0

R1000

Onttrekking algemene reserve vastgoedregistratie systeem

35

0

R1000

Onttrekking algemene reserve overheveling ijzeren man

197

0

R1000

Onttrekking algemene reserve heerlijk weert

27

0

R1000

Onttrekking algemene reserve innovatiebudget

200

0

R1000

Onttrekking algemene reserve digitalisering parkeerproducten

100

0

R1000

Toevoeging algemne reserve slotwijziging civiel technische kunstwerken

0

656

R1000

Onttrekking algemene reserve verkiezingen

70

0

Incidentele reservemutaties 2021

6.588

3.897

Totaal inclusief reservemutaties

29.834

21.507

Saldo incidentele baten en lasten 2021

8.327

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38