JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

De WNT is van toepassing op de gemeente Weert. Het voor de gemeente Weert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

M.H.R.M. Wolfs

M.J.M. Meertens

Functie

Griffier

Gemeente-
secretaris

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

97.769

116.132

Beloningen betaalbaar op termijn

18.322

21.675

Subtotaal

116.091

137.807

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm

209.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

116.091

137.807

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

M.H.R.M. Wolfs

M.J.M. Meertens

Functie

Griffier

Gemeente-
secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte)

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

95.994

113.968

Beloningen betaalbaar op termijn

17.305

20.201

Subtotaal

113.299

134.169

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm

201.000

201.000

Bezoldiging

113.299

134.169

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38