JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Nr.

Omschrijving Programma/taakveld

Lasten begroting 2021

Baten begroting 2021

Saldo begroting 2021

Lasten rekening 2021

Baten rekening 2021

Saldo rekening 2021

1

Openbare orde en veiligheid

5.466

106

-5.360

5.317

102

-5.215

T11

Crisisbeheersing en brandweer

3.752

3

-3.749

3.745

9

-3.735

T12

Openbare orde en veiligheid

1.714

103

-1.611

1.572

93

-1.480

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.255

1.451

-9.805

12.670

1.688

-10.982

T21

Verkeer en vervoer

7.834

591

-7.243

8.099

841

-7.258

T22

Parkeren

2.621

41

-2.580

3.757

30

-3.728

T23

Recreatieve havens

12

-12

14

-14

T24

Economische havens en waterwegen

771

819

47

772

817

46

T25

Openbaar vervoer

17

-17

28

-28

3

Economische zaken en promotie

6.661

4.820

-1.840

4.868

4.536

-332

T31

Economische ontwikkeling

911

62

-849

841

65

-776

T32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.296

4.291

-5

2.769

3.956

1.187

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

212

241

29

193

242

48

T34

Economische promotie

1.242

226

-1.015

1.064

274

-791

4

Onderwijs

5.851

2.394

-3.457

5.674

2.623

-3.051

T42

Onderwijshuisvesting

2.243

214

-2.029

2.095

202

-1.893

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.608

2.180

-1.428

3.579

2.421

-1.158

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

19.221

2.398

-16.822

17.457

2.465

-14.992

T51

Sportbeleid en activering

477

60

-417

448

60

-388

T52

Sportaccommodaties

6.005

1.410

-4.595

5.125

1.563

-3.562

T53

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

5.667

588

-5.079

4.435

501

-3.934

T54

Musea

1.018

-1.018

994

-994

T55

Cultureel erfgoed

713

6

-707

686

3

-683

T56

Media

1.407

186

-1.220

1.439

184

-1.255

T57

Openbaar groen en openl.recreatie

3.934

148

-3.786

4.330

155

-4.175

6

Zorg, inkomen en participatie

70.099

19.811

-50.289

68.956

21.763

-47.194

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

6.909

925

-5.984

6.527

893

-5.635

T62

Toegangsteams

2.156

158

-1.999

2.058

148

-1.910

T63

Inkomensregelingen

22.060

16.560

-5.500

21.852

18.473

-3.379

T64

Begeleide participatie

9.171

-9.171

9.370

-9.370

T65

Arbeidsparticipatie

2.690

183

-2.507

2.411

179

-2.232

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.500

-1.500

1.279

-1.279

T671

Maatwerkdienstverlening 18+

13.218

681

-12.537

12.803

690

-12.112

T672

Maatwerkdienstverlening 18-

9.721

-9.721

10.001

-10.001

T681

Geëscaleerde zorg 18+

1.515

1.304

-211

1.483

1.380

-103

T682

Geëscaleerde zorg 18-

1.159

-1.159

1.173

-1.173

7

Volksgezondheid en milieu

16.418

13.740

-2.676

16.303

14.571

-1.732

T71

Volksgezondheid

2.369

-2.369

2.349

72

-2.277

T72

Riolering

5.547

6.217

671

5.019

6.131

1.111

T73

Afval

6.091

7.472

1.381

6.706

8.235

1.529

T74

Milieubeheer

2.377

40

-2.337

2.196

117

-2.079

T75

Begraafplaatsen en crematoria

34

11

-22

33

17

-16

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

17.741

16.885

-857

9.252

10.086

834

T81

Ruimte en leefomgeving

1.229

1.001

-228

1.322

1.172

-150

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

14.150

14.153

3

5.815

6.432

617

T83

Wonen en bouwen

2.362

1.731

-632

2.115

2.482

367

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.754

1.463

-3.291

16.435

13.769

-2.666

T01

Bestuur

2.043

-2.043

1.954

-1.954

T02

Burgerzaken

1.683

612

-1.071

1.652

640

-1.013

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.028

851

-177

12.829

13.129

300

10

Overhead

19.035

487

-18.548

18.942

513

-18.429

T04

Overhead

19.035

487

-18.548

18.942

513

-18.429

11

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.393

109.177

105.786

3.276

110.907

107.630

T05

Treasury

2.091

1.824

-266

2.066

2.212

147

T061

OZB woningen

307

6.568

6.261

350

6.654

6.304

T062

OZB niet-woningen

4.141

4.141

4.259

4.259

T063

Parkeerbelasting

2.163

2.163

2.182

2.182

T064

Belastingen overig

25

1.746

1.721

-6

1.593

1.599

T07

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

188

92.085

91.897

93.157

93.157

T08

Overige baten en lasten

782

650

-131

866

848

-18

12

Vennootschapsbelasting

10

-10

15

-15

T09

Vennootschapsbelasting (VpB)

10

-10

15

-15

13

Reserves

9.668

16.778

7.110

9.387

13.844

4.457

T010

Mutaties reserves

9.668

16.778

7.110

9.387

13.844

4.457

Totaal

189.572

189.510

-59

188.553

196.867

8.314

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38