JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Reservemutaties per programma

Begroting 2021

Rekening 2021

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

PR02 Verkeer

953

989

36

963

2.136

1.173

PR03 Economie

142

142

91

91

PR04 Onderwijs

521

165

-356

371

41

-330

PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG

2.839

1.703

-1.137

2.099

2.013

-85

PR06 Inkomen en participatie

784

3.018

2.233

998

2.979

1.981

PR07  Volksgezondheid en milieu

754

1.900

1.146

204

1.746

1.542

PR08 Volkshuisvesting en RO

262

422

160

172

70

-102

PR09 Middelen & Bestuur

2.739

8.405

5.666

3.965

4.332

367

Totaal Reserves

8.852

16.744

7.890

8.772

13.408

4.637

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38