Paragrafen

Verbonden partijen

De gemeente Weert werkt samen met diverse organisaties, verenigingen en stichtingen. Zodra
deze samenwerking een combinatie is van een bestuurlijk én een financieel belang spreekt men van een verbonden partij. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.
Bestuurlijk belang is zeggenschap. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het
hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel risico bestaat, bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen hier niet onder.

Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Het kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn.

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar van de verbonden partijen/
samenwerkingsverbanden en de omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen (indien van toepassing).
Bij de verbonden partijen die in deze paragraaf opgenomen zijn, staat in het programma/de
programma’s vermeld waarmee deze een relatie heeft/hebben.

Nota verbonden partijen
In de nota Verbonden partijen is de visie van de gemeente Weert op verbonden partijen
opgenomen en zijn kaders vermeld die gehanteerd worden bij het aangaan van samenwerking met een verbonden partij. De nota wordt in 2022 geactualiseerd.

Weerstandsvermogen
De GR-en hebben en geven steeds meer inzicht in hun risico’s en weerstandsvermogen. De
aandacht voor dit onderwerp leidt in enkele gevallen tot een behoefte aan groei van de algemene reserve (weerstandscapaciteit). Wij achten het niet zonder meer noodzakelijk dat GR-en zelf een toereikend weerstandsvermogen er op na houden. Zeker wanneer voor de aanvulling van het weerstandsvermogen extra middelen van de deelnemende gemeenten nodig zijn, geven wij er de voorkeur aan om risico’s in de gemeentebegrotingen op te nemen. Voor zover er sprake is van (overige) significante risico’s bij verbonden partijen, zijn deze opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38