JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

De realisatie (jaarrekening) geeft uiteindelijk het navolgende resultaat. Voor detailinformatie over de tabel op de volgende bladzijde wordt verwezen naar het jaarverslag onderdeel programmaverantwoording.

Jaarrekening

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 9

156.932

Totaal baten programma 1 t/m 9

71.603

Totaal programma's

-85.330

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

107.630

Overhead

-18.429

Vennootschapsbelasting

-15

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

3.856

Toevoegingen aan reserves

-9.387

Onttrekkingen uit reserves

13.844

Gerealiseerd resultaat (voordelig ofwel overschot)

8.313

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38