JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Onderstaand het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat. De financiële gevolgen van de december circulaire zijn op 28 maart 2022 door de Raad vastgesteld. In het betreffende raadsvoorstel is opgenomen dat de gevolgen worden meegenomen in onderstaande resultaatbestemming.

Voorstellen tot bestemming van het overschot

Bedrag

Gerealiseerd overschot 2021

-8.313

-

Leges omgevingsvergunningen

200

-

Vergroening centrum

30

-

Afwaardering microhal

61

-

Coronapakket 6 – Lokaal cultuuraanbod

121

-

Impuls integraal werken

89

-

Systeemleren

14

-

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (WKB)

35

-

Einde lening inburgeringsplichtig

13

-

Inburgering

17

-

Kennisoverdracht personeel

589

-

Vrijval reserve kapitaallasten

-484

-

Vrijval risicobuffer grondexploitaties

-800

-

Naar algemene reserve

8.428

Totaal

0

Leges omgevingsvergunningen (€ 200.000)
Van het rekeningresultaat 2021 wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000 te bestemmen voor de kosten inzake inhuur van personeel. Enerzijds ten behoeve van vergunningverlening en handhaving in verband met de toename van bouw activiteiten en anderzijds juridische ondersteuning in verband met de extra activiteiten die te maken hebben met de implementatie van de omgevingswet. In het rekeningresultaat 2021 is een meeropbrengst aan baten omgevingsvergunningen opgenomen voor een bedrag van € 682.000. Dit bedrag wordt dan deels ingezet om de kosten van 2022 te dekken.

Vergroening centrum (29.851)
Het budget voor het project vergroeningsvoorstel binnenstad is in 2021 nog niet besteed. Dit project is inmiddels wel gestart (Q1 2022) en wordt dit jaar ook afgerond. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 29.851 over te hevelen naar 2022 zodat het project conform afspraak uitgevoerd kan worden.

Afwaardering Microhal (60.650)
Als gevolg van de sloop van het Microhalcomplex dient de boekwaarde (€ 60.650) afgewaardeerd te worden. Aangezien de sloop in 2021 nog niet heeft plaatsgevonden, vindt deze afboeking in 2022 plaats. Het voorstel is dit bedrag via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2022.

Coronapakket 6 – Lokaal cultuuraanbod (€ 120.725)
De gemeente Weert heeft coronacompensatiegelden ontvangen voor de financiële ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen bij de gevolgen van de Covid-19 crisis. Voorzien wordt dat er zonder extra financiële steun in 2022 onoverkomelijke problemen ontstaan bij de culturele organisaties, verenigingen en makers. Deze steun kan niet worden gefinancierd uit de reguliere budgetten in 2022. Daarom wordt voorgesteld om het daadwerkelijke restantbudget in de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022. Met een raadsvoorstel in oktober 2022 wordt voorgesteld hoe de middelen ingezet worden.

Impuls integraal werken (€ 89.197)
Dit budget is in beginsel bestemd om een impuls te geven aan een integrale aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein. Eind 2020 is de pilot Lokale behandelteams Midden-Limburg West gestart. In deze pilot vormen zeven gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders (de 7 grootste in ambulante behandeling in de regio MLW) gezamenlijk een integraal, lokaal behandelteam. De pilot gaat in op gezinnen met meervoudige problematiek. De pilot wordt in 2022 voortgezet. In 2020/2021 is de pilot bekostigd uit het budget voor innovatie en transformatie Sociaal Domein MLW. Het voorstel is om de voortzetting van de pilot deels te bekostigen uit de “Impuls integraal werken”. Daarmee wordt het budget voor innovatie en transformatie Sociaal Domein MLW ontlast zodat binnen dat budget ruimte blijft voor andere innovaties.

Systeemleren (€ 14.400)
De middelen worden in 2022 gebruikt voor het inrichten van systeemleren. Systeemleren is een collectief leerproces, waarbij vertegenwoordigers (een groep mensen met vakkennis van hun systeem) gezamenlijk eigenaarschap neemt, om dat systeem (sector, regio, organisatie) te transformeren naar een duurzaam systeem. Door te leren door te doen volgens het train-de-trainer principe wordt er expertise opgebouwd waarbij aangesloten wordt bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en wordt aangesloten bij onze strategische visie op opleiden en ontwikkelen.

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (WKB) (€ 34.757)
De nieuwe Wet kwaliteitsborging gaat onderdeel uitmaken van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De implementatie van deze nieuwe wet betekent voor de afdeling VTH onder meer dat er processen gewijzigd gaan worden en nieuwe sjablonen moeten worden opgesteld. Ook dienen er nieuwe werkafspraken gemaakt te worden. Tijdens de bouw zal het bouwtoezicht niet meer door de gemeente gedaan worden maar door de private kwaliteits-borger. Dit gaat ook financieel en anderszins iets voor de aanvrager betekenen. Hierover zal gecommuniceerd moeten worden.
De middelen zullen worden ingezet voor:

  • Impactscan Toezicht en Handhaving (€ 10.000).
  • Communicatiemiddelen (organiseren bijeenkomst voor architecten en adviseurs over de WKB, digitale nieuwsbrief etc.) (€ 5.000).
  • Procesbegeleiding implementatie processen vergunningen en toezicht en handhaving en opstellen sjablonen en werkafspraken (€ 15.000).
  • Overige niet voorziene zaken (€ 5.000).

Einde lening inburgeringsplichtig (€ 12.829)
Deze middelen zullen in 2022 worden ingezet om extra ondersteuning te bieden aan inburgerinsgplichtige asielmigranten die onder de oude Wet inburgering 2013 vallen en in het laatste half jaar van hun inburgeringstermijn zitten. DUO maakt een selectie van deze specifieke doelgroep. Het gaat om inburgeraars die hun lening (vrijwel) helemaal hebben ingezet maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Deze groep is minder zelfredzaam gebleken. Voor deze groep inburgeraars die vanwege de gevolgen van de Covid-19 crisis een tijdlang geen inburgeringsonderwijs hebben gevolgd of waren aangewezen op afstandsonderwijs, kan extra ondersteuning noodzakelijk zijn.

Inburgering (€ 16.649)
Deze incidentele middelen zullen in 2022 worden ingezet om de kosten te dekken die te maken hebben met informatievoorziening. Het gaat dan om het aanpassen/aanschaffen van de software zodat deze voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden vanuit de nieuwe Wet inburgering, het opleiden van medewerkers met betrekking tot het gebruik van deze software en het aanpassen van de werkprocessen.

Kennisoverdracht personeel (€ 589.213)
In Weert vindt de komende jaren een grote uitstroom van pensioengerechtigden plaats met veel kennis en ervaring. Ook het natuurlijk verloop plaatst de gemeente voor uitdagingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van voldoende en kwalitatief personeel namelijk erg moeilijk. Door tijdig te kunnen anticiperen op de uitstroom van pensioengerechtigden zullen we kernfuncties eerder moeten invullen om te zorgen voor een degelijke overdracht van kennis. Om invulling hieraan te kunnen geven zijn middelen nodig.

Vrijval reserve risicobuffer grondexploitaties (€ 800.000)
De reserve Risicobuffer grondexploitatie dient als buffer voor tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico’s in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2021 is berekend dat het risicoprofiel € 6.300.000 bedraagt.
Voorgesteld wordt om een vrijval te doen van de Reserve risicobuffer grondexploitaties voor een bedrag van € 800.000 ten gunste van de algemene reserve.

Vrijval bestemmingsreserve kapitaallasten (€ 484.000)
Bij de analyse van de vaste activa is gebleken dat het bijbehorende actief tot nihil is afgeschreven. Omdat het actief tot nihil is afgeschreven, kan ook de bijbehorende bestemmingsreserve vrijvallen. Na de vrijval zal de reserve worden opgeheven.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38