JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

In de hiernavolgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven, omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben.

Verder zijn onderstaande verschillen niet altijd één op één te herleiden naar de verschillen, zoals deze zijn opgenomen in de programma-analyses. Bij de programma-analyses zijn budgettair-neutrale verschillen, voor zover van toepassing, toegelicht in zowel de lasten als de baten. Dit is in onderstaand overzicht niet het geval, hierin is alleen sprake van budgettaire verschillen. Ook zijn de programma-analyses minder cijfermatig en meer beleidsmatig en vanuit politieke relevantie opgezet.

Tot slot wordt opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal kunnen zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huishoudelijk afval en bij kosten van de milieustraat; deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing).
De "s" geeft aan dat het een structureel financieel resultaat is en "i" geeft aan dat het een incidenteel financieel resultaat is.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2021
(-=nadeel: +=voordeel, i=incidenteel; s=structureel)

PR.03

Grondexploitatie

i

1.176

PR.06

Participatiewet

i

1.429

PR.06

Corona compensatie

i

344

PR.06

WMO individuele en maatwerkvoorzieningen

i

504

PR.08

Leges omgevingsvergunningen

i

755

PR.08

Grondexploitatie

i

579

PR.09

Verkoop grond

i

730

Alg. Dek.

Gemeentefonds

i

870

Alg.

Onderuitputting personeel

i

589

Alg.

Lagere onttrekking algemene reserve

i

-872

Vastgoed

Lagere energiekosten

i

300

Totaal

6.404

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38