Paragrafen

Grondbeleid

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de resultaten over 2021, de winstneming en de stand van de reserves en voorzieningen in relatie tot de risico’s. Meer details over de toelichting en informatie over de prognoses zijn te vinden in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties & Vastgoed (MPGV).

Ontwikkelingen 2021
In 2021 zijn de nieuwe kavels van Laarveld fase 3 in de verkoop gegaan. Het merendeel van de kavels is nog niet getransporteerd bij de notaris en hierdoor worden deze opbrengsten verwacht in 2022. Daarnaast heeft er een substantiële grondverkoop plaatsgevonden op De Kempen Uitbreiding. Mogelijke nieuwe locaties worden onderzocht zoals de Stadsbruglocatie en bepaalde gebieden van Wijkontwikkeling Keent-Moesel. Daarnaast zijn er in Kampershoek 2.0 minder civiele werken gedaan dan begroot, door meevallers in kosten voor bouwrijp maken en het doorschuiven van de investeringen voor woonrijp maken.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben allemaal gevolgen voor de eindresultaten van de grondexploitaties. De woningbouwprojecten ontwikkelen zich positief als gevolg van de verkopen in de afgelopen jaren, de stijgende verkoopprijzen en de stijgende vraag waardoor meer programma in Laarveld fase 4 kan worden toegevoegd. Daarnaast nemen de verliesvoorzieningen af ten opzichte van 2020. De eindwaarden van Laarveld en van Kampershoek 2.0 worden minder negatief waardoor de verwachte verliezen op deze twee grondexploitaties afnemen.
Er worden minder risico’s voorzien dan in 2020. De risico’s komen met name voor bij Laarveld fase 4 en bij Kampershoek 2.0.

Een gedetailleerde uitleg over deze ontwikkeling is verderop in deze paragraaf dan wel in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties & Vastgoed (MPGV) opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38