JAARREKENING

Balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs,  verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Bijdragen aan activa van derden worden conform de notitie "Waardering en afschrijving vaste activa en rente", vastgesteld op 2 juni 2021 door de gemeenteraad, geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 25.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen
De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven conform onderstaande tabel, tenzij bij raadsbesluit anders besloten is.

Activa

Econ/ Maatsch. Nut

Afschrijvings-termijn

Immateriële activa

Onderzoeken, voorlichting e.d.

Kosten van onderzoeken en ontwikkeling, uitwerking beleidsplannen, publicaties en brochures, mits dit een actief tot gevolg heeft

5 jaar

Bijdragen aan activa van derden

Alle investeringssubsidies

Conform af-schrijvings-termijn gelijk-waardige gem.activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.

Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Wanneer investeringen grotendeels of volledig worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van artikel 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen
De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven conform onderstaande tabel, tenzij bij raadsbesluit anders besloten is.

Activa

Econ/ Maatsch. Nut

Afschrijvings-termijn

Materiële activa

Grond en terreinen:

Volkstuinencomplex

E

40 jaar

Begraafplaatsen

E

30 jaar

Overige gronden en terreinen (niet zijnde sportterreinen)

E

niet

Sportterreinen (m.u.v. de bij de voorziening sport genoemde)

E

niet

Gebouwen en inrichting:

Nieuwbouw woonruimten, (bedrijfs)gebouwen, onderwijshuisvesting, parkeergarages

E

50 jaar

Bouwkundige aanpassingen woonruimten en gebouwen, (aan)bouw bijruimten, 1e inrichting onderwijsruimten, JOP’s/jongerenvoorzieningen

E

25 jaar

Brandveiligheids- en beveiligingsvoorzieningen in gebouwen, arboaanpassingen, voorzieningen hemelwaterafvoer

E

15 jaar

Inventaris/inrichting gemeentelijke en openbare gebouwen (bureaus, kleinere installaties, materiaal stembureau e.d.), geluidwerende voorzieningen

E

10 jaar

Wijkunits

E

6 jaar

Losse inventaris (bijv. stoelen, tapinstallatie)

E

5-10 jaar

Vlaggenmasten

E

20 jaar

Vervoermiddelen/ (rijdend) materieel:

Groot materieel (vrachtwagens e.d.) 12 jaar

E

12 jaar

Klein materieel (personenauto’s e.d.) 10 jaar

E

10 jaar

Sneeuwploeg / - strooier 12 jaar

E

12 jaar

Technische installaties:

Noodstroomaansluitingen

E

30 jaar

CV installaties, paternosterkasten, cateringinstallaties

E

15 jaar

Telefooncentrale, garage-interieur (o.a. hefbrug en afzuiginstallatie), klimaatbeheersing, waterkoelers, presentatieapparaten, elektronische afsluitsystemen

E

10 jaar

Algemeen en automatisering / ICT:

Digitale basiskaarten, kasten kadasterkaarten, reader archief

E

10 jaar

Straatnaamborden

M

10 jaar

ICT infrastructuur:

E

Statische componenten (o.a. bekabeling)

E

10 jaar

Dynamische componenten, telefooncentrale

E

5 jaar

ICT hardware:

E

Servers (procesafhankelijk)

E

4–5 jaar

Werkplekvoorzieningen (werkplekafhankelijk)

E

3–4 jaar

ICT software (voor zover geen SAAS-oplossing)

E

3–6 jaar

Leesapparaat microfiches, “gemeentearchief online”, microfilms, ontwikkeling archeologische kaarten

E

5 jaar

Defibrillatoren

E

8 jaar

Plotter

E

4-10 jaar

Luchtfoto’s

E

3 jaar

Reiniging/ milieu:

Inrichting milieustraat, geluidsanering (bijv. geluidswal)

E

25 jaar

Ondergrondse inzamelstations

E

15 jaar

Containers, duobakken

E

10 jaar

Hondentoiletten

M

10 jaar

Geluidsniveaumeters

E

7 jaar

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.
Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 2017 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangegeven welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen
De materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut, worden lineair afgeschreven conform onderstaande tabel, tenzij bij raadsbesluit anders besloten is.

Activa

Econ/ Maatsch. Nut

Afschrijvings-termijn

Materiële activa

Weg- en waterbouwkundige werken, groen en verkeer:

Wegen, straten, pleinen

M

40 jaar

Bruggen

M

60-100 jaar

(Recreatieve) fiets- en wandel/voetpaden, rotondes/verkeerstafels, natuuroevers/ beschoeiing, parkeerplaatsen/ voorzieningen, verkeersafremmende voorzieningen

M

25 jaar

Civieltechnische werkzaamheden/ infrastructuur, groen en plantsoenen

M

25 jaar

Verkeersregelinstallaties, aanleg 30 km-zones

M

15 jaar

Belijningen en bebordingen, straatmeubilair, rijwielstallingen

M

10 jaar

Parkeerautomaten (inclusief zuilen), parkeerapparatuur in garages, rijwilstallingen waar een tarief voor geheven wordt

E

10 jaar

Handterminals

E

5 jaar

Speelplaatsen, speeltoestellen

E

10 jaar

(Openbare) verlichting/ elektriciteitsvoorzieningen:

Lichtmasten

M

50 jaar

Verzwaring elektriciteitsaansluitingen

M

25 jaar

Armaturen

M

25 jaar

Integrale veiligheid (verlichting)

M

15 jaar

Elektriciteitskasten

M

10 jaar

Activa

Econ/ Maatsch. Nut

Afschrijvings-termijn

Voorzieningen sport en zwembad:

Aanleg en volledige renovatie atletiekbaan, hockeyvelden en tennisbanen

E

30 jaar

Terreinleidingen zwembad, aanleg en groot onderhoud sport(gras)velden,wedstrijdverlichting, scheidingswanden sportaccommodaties

E

25 jaar

Onderhoudswerkzaamheden zwembad, inrichting sportaccommodaties,verlichting velden, dug-outs

E

20 jaar

Technische installaties zwembad, toplaag houten sportvloer, telescopische tribunes, jaarklok met optimaliser, tumblingbaan, binnenzonweringen, verlichtingsarmaturen sportaccommodaties, toplaag kunstgrashockeyveld, atletiekbanen en trainingsvelden, beregeningsinstallaties en pompen, parkeer/ voorterrein, zittribune,aandrijfaggregaat scheidingswanden

E

15 jaar

Inventaris horecavoorziening zwembad

E

10 jaar

Inventaris zwembad, toplaagrenovatie kunststofsportvloeren, opwikkelbanden scheidingswand, afdekvloer, ontkalkinginstallatie, sportattributen, verlichting binnensportaccommodaties, ballenvangers, bezanden voetbalvelden, (toplaag)renovatie tennisbanen, skeelerbaan en andere (half)verharde velden, deksels en goten atletiekbaan, onderdelen tribune

E

10 jaar

Toeristisch-recreatieve voorzieningen:

Natuurijsbaan, passantenhaven

M

25 jaar

Natuurleerpad, knuppelpad, steigers (viswater)

M

15 jaar

Bewegwijzering wandel- en fietsroutes, informatiepanelen, toestellen, trimbaan

M

10 jaar

In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de landelijk gehanteerde technische levensduren van rioleringsonderdelen genoemd. Onderstaand volgt een opsomming van deze activa met de bijbehorende afschrijvingstermijnen.

Activa

Econ/ Maatsch. Nut

Afschrijvings-termijn

Gemeentelijk rioleringsplan

Vrijvervalriolen

E

60-80 jaar

Gemalen

E

Bouwkundig

E

45 jaar

Mechanisch / elektrisch

E

15 jaar

Pers- en drukleidingen

E

60 jaar

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen,  (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn, tenzij hierna anders is vermeld, opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel dalen tot onder de verkrijgingsprijs dan zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs of de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) als ook een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1.   Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2.   De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3.   De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Het BBV schrijft voor (o.b.v. de Notitie Faciliterend Grondbeleid) dat kosten, die gemaakt worden in het kader van faciliterend grondbeleid en verhaald kunnen worden op derden, opgenomen dienen te worden als ‘overige nog te ontvangen bedragen’. In de toelichting op deze balanspost moeten deze vorderingen expliciet worden toegelicht als vordering in het kader van faciliterend grondbeleid en dient de vordering nader gespecificeerd te worden. Wanneer sprake is van een getekende overeenkomst dient deze toegelicht te worden als ‘verhaalbare kosten’. Wanneer er geen getekende overeenkomst is en er geen omgevingsvergunning is afgegeven wordt dit toegelicht als ‘ nog te verhalen kosten’ . Wanneer de omgevingsvergunning wel is afgeven als ‘verhaalbare kosten’.  
Wordt verwacht dat kosten niet binnen de looptijd van het exploitatieplan (in dit geval 15  jaar) nog verrekend kunnen worden, dan wordt de post vermeld onder de ‘niet in de balans opgenomen rechten’.

Bij de balanspost ‘voorraden - onderhanden werk’ wordt het faciliterende deel middels een presentatieverschuiving uit de boekwaarde gehaald en verschoven naar de overlopende activa. De omvang van deze post is gebaseerd op de werkelijke kosten en de netto te verhalen kosten in het exploitatieplan, gerelateerd aan gronden in eigendom van derden. Betreffende post wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Indien er sprake is van een verwacht verlies op een grondexploitatie dan is voor dit verlies een voorziening gevormd op basis van de verwachte eindwaarde. Deze voorziening wordt gepresenteerd als een vermindering op de waarde van het onderhanden werk in de balans. Mocht de grondexploitatie per saldo negatief worden, dan wordt, dat deel van de voorziening aan de creditzijde van de balans gepresenteerd. Dit heeft geen invloed op het resultaat maar is uitsluitend een balanspresentatie.

VASTE PASSIVA

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.

Verplichtingen voortvloeiend uit leasing of huur
De waardering van de verplichting uit hoofde van financial leasing vindt plaats tegen contante waarde van de contractueel verschuldigde leasetermijnen.

VLOTTENDE PASSIVA

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38