JAARREKENING

Balans

Overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Gespecifeerd naar:

- Rijk

5.100

2.117

- Overige Nederlandse overheidslichamen

105

394

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

13.753

13.822

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.926

2.329

Totaal

20.884

18.662

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Nog te betalen bedragen

10.991

10.375

Decentralisatie jeugdzorg

1.328

1.750

Tussenrekeningen sociale zaken

1.434

1.697

Totaal

13.753

13.822

De post ' Nog te betalen bedragen' per ultimo 2021 betreft voornamelijk:

  • Nog te betalen eenmalige CAO-uitkering 2021 € 461.000
  • Nog te betalen rente inzake langlopende leningen ad € 449.000;
  • Nog te betalen loonaangifte 2021 ad € 2.013.000;
  • Nog te betalen ABP premie ad € 347.000;
  • Nog te betalen BTW aangifte ad € 4.226.000.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrottingsjaren

Saldo 31-12-2020

Balansverschuiving

Verminderingen

Vermeerderingen

Saldo 31-12-2021

Rijk

Vooruitontvangen specifieke uitkering huisvesting kwetsbare doelgroepen

624

624

Vooruitontvangen specifieke uitkering reductie energieverbruik

64

-64

0

Vooruitontvangen specifieke uitkering onderwijsachterstanden

337

-1.562

1.513

288

Vooruitontvangen specifieke uitkering gemeentelijk hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

13

-13

0

Vooruitontvangen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

2.649

-2.649

296

296

Vooruitontvangen specifieke uitkering transitievisie warmte

21

-20

1

Vooruitontvangen specifieke uitkering regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

1.278

-500

778

Vooruitontvangen specifieke uitkeriing stimulering sport 2020

114

-114

0

Vooruitontvangen regeling huisvesting aandachtsgroepen

0

130

130

Provincie

Vooruit ontvangen subsidie Stedelijke Vernieuwing (versterken centrumfunctie)

-12

-386

325

-73

Vooruitontvangen subsidie project experimenteerruimte

24

-24

0

Vooruitontvangen subsidie Cruyff Court Weert

35

35

Vooruitontvangen subsidie project Weert-Zuid

58

-58

180

180

Vooruitontvangen vaststellingssubsidie project Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (KEC)

0

-71

198

127

Overige Nederlandse overheidslichamen

Veiligheidsregio Limburg-Noord

0

125

125

Totaal

5.205

0

-5.461

2.767

2.511

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38