JAARREKENING

Balans

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

85

203

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.160

880

Totaal

1.245

1.083

Immateriële vaste activa

Boek-waarde 31-12-2020

Her- rubri- cering

Balans verschui-ving

Inves-tering

Des- inves-tering

Af-schrij-vingen

Bijdra-gen van
derden

Afwaar-dering-en

Boek-waarde 31-12-2021

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

85

45

0

124

0

-51

0

0

203

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.160

-270

0

42

0

-52

0

0

880

Totaal

1.245

-226

0

166

0

-103

0

0

1.083

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

  • het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
  • de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
  • het actief genereert in de toekomst economisch of maatschappelijk nut;
  • de uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar vast te stellen.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Er is sprake van een investering door een derde.
  • De investering draagt bij aan de publieke taak.
  • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
  • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

De belangrijkste mutaties van de categorie 'kosten van onderzoek en ontwikkeling' betreffen de voorbereidingskredieten van de Stadsbruglocatie en Keent-Moesel. De herrubricering betreft posten die in de jaarrekening 2020 ten onrechte onder de immateriële vaste activa stonden. Deze horen thuis onder de materiële vaste activa.

Immateriële vaste activa: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

Voorbereiding stadsbruglocatie

50

58

58

Voorbereiding Keent-Moesel

85

32

32

Totaal

135

90

90

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Balanswaarde
31-12-2020

Balanswaarde
31-12-2021

Investeringen met een economisch nut

127.219

127.057

In erfpacht uitgegeven gronden

25.705

14.263

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

23.736

26.014

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.391

15.482

Totaal

189.051

182.815

Materiële vaste activa met economisch nut

Balanswaarde
31-12-2020

Balanswaarde
31-12-2021

Gronden en terreinen

19.123

18.809

Woonruimten

2.717

2.623

Bedrijfsgebouwen

89.199

88.584

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

4.932

6.664

Vervoermiddelen

131

159

Machines/apparaten/installaties

7.795

7.624

Overige materiële activa

3.322

2.594

Totaal

127.219

127.057

Materiële vaste activa met economisch nut

Balans-waarde 31-12-2020

Her- rubri- cering

Balans verschui-ving

Inves-tering

Des- inves-tering

Af-schrij-vingen

Bijdra-gen van
derden

Afwaar-dering-en

Boek-waarde 31-12-2021

Voor-ziening 31-12-2021

Balans-waarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

19.123

83

22

5

-77

-348

0

0

18.809

0

18.809

Woonruimten

2.717

16

0

0

0

-77

-34

0

3.544

-921

2.623

Bedrijfsgebouwen

89.199

179

-159

2.293

0

-2.928

0

0

88.584

0

88.584

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

4.932

200

0

2.063

0

-294

-237

0

6.664

0

6.664

Vervoermiddelen

131

0

0

55

-16

-12

0

0

159

0

159

Machines/apparaten/installaties

7.795

113

0

855

-39

-869

-231

0

7.624

0

7.624

Overige materiële activa

3.322

-3

0

675

0

-779

-621

0

2.594

0

2.594

Totaal

127.219

588

-137

5.946

-131

-5.307

-1.122

0

127.978

-921

127.057

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

De herrubriceringen betreffen kleine verschuivingen naar aanleiding van het actualiseren van de staat van vaste activa. De balansverschuiving betreft de microhal die naar de voorraad is verplaatst in verband met het voornemen tot sloop.  
De investeringen betreffen met name de investeringen in het museum W, de nieuwbouw van de school aan de Herenvennenweg en investeringen in gemalen en drukriolering.
De bijdragen van derden betreffen met name de provinciale subsidie die is ontvangen voor het versterken van de centrumfunctie.

In 2016 zijn de woningen in het Beekstraatkwartier overgebracht van de grondexploitatie naar de algemene dienst. Tevens is toen de daarmee samenhangende risicovoorziening van € 921.000 overgebracht. De voorziening is een correctie op de berekende verkoopwaarde, zodat waardering van de woningen tegen marktwaarde plaatsvindt. In 2021 zijn er geen mutaties geweest op deze voorziening.

Materiële vaste activa met economisch nut: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

Herenvennenweg 2

1.556

700

700

JvH/ museum (bouwkosten/installaties/inrichting /museale inrichting)

4.241

2.928

3.819

Gemalen en drukriolering

2.500

1.357

1.361

Totaal

8.297

4.985

5.880

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Grond-/ weg-/waterbouwkundige werken

23.736

26.014

Totaal

23.736

26.014

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Boek-waarde 31-12-2020

Her- rubri- cering

Inves-tering

Des- inves-tering

Af-schrij-vingen

Bijdra-gen van
derden

Afwaar-dering-en

Boek-waarde 31-12-2021

Grond-/ weg-/waterbouwkundige werken

23.736

-181

3.935

0

-729

-747

0

26.014

Totaal

23.736

-181

3.935

0

-729

-747

0

26.014

Met bovenstaande investeringen kunnen middelen worden gegenereerd (rioolheffing). In de bijdrage van derden zit een bedrag van € 212.000 aan investeringen van voor 2021 die in 2021 uit de voorziening zijn onttrokken.

De investeringen betreffen het groot onderhoud aan de riolering en het vervangen van de riolering van Keent. De investeringen aan het riool die gestart zijn voor 2020 worden ten laste van de voorziening riolering gebracht. Bij investeringen gestart vanaf 2020 worden de kapitaallasten ten laste van de voorziening gebracht op basis van de herziening van het GRP.

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2021

Cumulatief besteed t/m 2021

Rioolvervanging Keent fase1

5.575

832

4.728

Wateroverlast Boshoven

2.535

2.437

2.755

Totaal

8.110

3.269

7.483

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Gronden en terreinen

1.362

2.326

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

10.981

13.023

Machines/apparaten/installaties

27

24

Overige materiële activa

21

109

Totaal

12.391

15.482

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut voor 2017

Boek-waarde 31-12-2020

Her- rubri- cering

Balans-verschui-ving

Inves-tering

Des- inves-tering

Af-schrij-vingen

Bijdra-gen van
derden

Boek-waarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

281

-16

0

1.381

0

-9

-320

1.317

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

8.044

37

0

4.374

0

-605

-1.455

10.395

Machines/apparaten/installaties

27

0

0

0

0

-3

0

24

Overige materiële activa

9

101

0

0

0

-12

0

98

Totaal

8.361

122

0

5.755

0

-628

-1.775

11.835

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut vanaf 2017

Boek-waarde 31-12-2020

Herrubricering

Balans-verschui-ving

Inves-tering

Des- inves-tering

Af-schrij-vingen

Bijdra-gen van
derden

Boek-waarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

1.081

0

0

0

0

-73

0

1.009

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

2.938

-274

0

62

0

-98

0

2.628

Overige materiële activa

11

-1

0

56

0

0

-56

10

Totaal

4.030

-275

0

118

0

-170

-56

3.647

Totaal materiële vaste activa met maatschappelijk nut

12.391

-152

0

5.872

0

-798

-1.831

15.482

Met ingang van verslagjaar 2017 worden de materiële vaste activa met maatschappelijk nut in twee groepen weergegeven: de activa zoals die tot en met  2016 zijn gerealiseerd en de investeringen in activa vanaf 1-1-2017. Dit in verband met de BBV-wijziging die gemeenten verplicht om per 1-1-2017 alle investeringen te activeren en volgens een normaal regime af te schrijven. Reserves mogen niet meer in aftrek worden genomen op het te investeren bedrag, maar kunnen worden gebruikt om kapitaallasten mee te dekken.

De belangrijkste investeringen worden onderstaand weergegeven.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in

Cumulatief besteed t/m

Oversteek Laarveld/Ringbaan Noord

2.392

1.748

2.047

Rotonde Ringbaan oost/Maaslandlaan/Jobstraat

880

856

856

Totaal

3.272

2.604

2.903

IN ERFPACHT UITGEGEVEN GRONDEN

In erfpacht uitgegeven gronden

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

In erfpacht uitgegeven gronden

25.705

14.263

Totaal

25.705

14.263

Materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven gronden

Boek-waarde 31-12-2020

Inves-tering

Des- inves-tering

Af-schrij-vingen

Afwaar-dering-en

Over- heve-ling van voor-raden

Boek-waarde 31-12-2021

In erfpacht uitgegeven gronden

25.705

0

-11.587

0

0

145

14.263

Totaal

25.705

0

-11.587

0

0

145

14.263

De desinvesteringen betreffen de verkoop van een perceel in Kampershoek 2.0 en een perceel in uitbreiding de Kempen.

De overheveling van de voorraden betreft gronden in Vrouwenhof als gevolg van het afsluiten van de betreffende grondexploitatie.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financieel vaste activa

Boek-waarde 31-12-2020

Inves-tering

Des- inves-tering

Afschij-vingen/ aflos-singen

Afwaar-dering-en

Boek-waarde 31-12-2021

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

293

0

0

0

0

293

Leningen aan woningbouwcorporaties

14.189

0

0

-904

0

13.286

Leningen aan deelnemingen

374

0

0

0

0

374

Overig langlopende leningen

1.706

431

0

-324

0

1.813

Totaal

16.563

431

0

-1.227

0

15.766

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en de overige langlopende leningen worden in de tabellen hieronder gespecificeerd. De lening aan deelnemingen betreft een hybride lening verstrekt aan Enexis.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Relatief aandeel

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stichting Cultureel Centrum

100,00%

0

0

NV Bank der Nederlandse Gemeenten

0,07%

103

3.787

Enexis

0,07%

112

3.083

NV Waterleidingmij. Limburg

3,40%

77

7.042

BV AVL Nazorg

2,04%

1

112

Totaal

293

14.024

Overig langlopende leningen

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Duurzaamheidsleningen

119

148

Achtergest  lening Topvolley Weert

7

0

Starterslening

1.580

1.589

Leningen Energiefonds

0

77

Totaal

1.706

1.813

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38