JAARREKENING

Balans

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR

Netto-vlottende schuld

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.671

14.231

Overlopende passiva

20.884

18.662

Totaal

25.555

32.893

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Banksaldi

0

7.380

Overige schulden

4.671

6.851

Totaal

4.671

14.231

Overige schulden

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Crediteuren

4.666

6.836

Overig

4

15

Totaal

4.670

6.851

Per ultimo 2021 heeft de gemeente een banksaldi met een negatief saldo ad € 7.380.000.

De overige schulden nemen toe met € 2.180.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het saldo crediteuren met € 2.171.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38