JAARREKENING

Balans

VOORRADEN

Voorraden

Balanswaarde
31-12-2020

Balanswaarde
31-12-2021

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.432

10.869

Voorraad gereed product en handelsgoederen

2.911

2.305

Totaal

11.343

13.174

BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

Boekwaarde
grondexploitatie
(bedrag x € 1.000)

Boek-waarde
31-12-2020

Investeringen 2021

Opbrengsten 2021

Balans-verschuiving

Winst/
verlies

Boek-waarde 31-12-2021

Tussen-tijdse winst-neming

Presen-tatiever-schuiving

Voorzie-ning 31-12-2021

Balans-waarde 31-12-2021

Woningbouw

20.710

6.751

-4.350

-145

120

24.594

937

-14.943

10.588

Bedrijventerreinen

3.988

1.421

-2.705

1.196

7.129

-5.791

-2.252

281

24.697

8.172

-7.054

-145

120

25.790

8.066

-5.791

-17.196

10.869

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief begroting. Vanaf dat moment worden vervaardigingskosten geactiveerd onder de noemer onderhanden werk.

Een balansverschuiving vindt plaats wanneer erfpachtgrond uit een grondexploitatie gehaald wordt en overgaat naar de materiële vaste activa.

De tussentijdse winsten zijn genomen middels de door de BBV voorgeschreven Percentage of Completion methode (POC). De winsten zijn genomen op acht projecten met een positief eindresultaat. Meer informatie hierover staat in de paragraaf grondbeleid.

De presentatieverschuiving betreft het faciliterende deel (investeringen ten behoeve van gronden van derden) van Kampershoek 2.0. Deze verwerking is toegelicht in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor voorraden.

Onderstaand wordt het verloopoverzicht van de zes grondexploitaties met de mutaties in de voorziening in 2021 weergegeven.

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Balans-waarde 31-12-2020

Her- rubri- cering

Boek-waarde 31-12-2021

Ont- trek-king

Vrijval

Dota-tie

Balans-waarde 31-12-2021

Voorziening Beekpoort-Noord

-3.279

0

-3.279

0

0

-249

-3.529

Voorziening Kanaalzone 1

-1.841

0

-1.841

0

0

-76

-1.917

Voorziening Laarveld

-11.979

0

-11.979

2.143

0

-1.554

-11.389

Voorziening Kampershoek 2.0

-1.219

0

-1.219

884

0

0

-335

Voorziening Vrouwenhof

-12

-21

-33

33

0

0

0

Voorziening woningbouw Swartbroek

-7

0

-7

0

0

-18

-25

Totaal

-18.337

-21

-18.359

3.060

0

-1.897

-17.196

Hierboven wordt de boekwaarde van de voorziening gespecificeerd. De voorziening is een correctie op de boekwaarde van de bouwgronden in exploitaties.

Het geraamde eindresultaat is als volgt te specificeren (onderstaand zijn enkel de verlieslatende grondexploitatieprojecten opgenomen):

A

+ B

- C

- D

= E

Boekwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000)

Boekwaarde
31-12-2021

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog uit te geven gronden

Geraamde subsidies en overige bijdragen

Verwacht verlies

Laarveld

22.981

32.659

-40.937

-3.314

11.389

Overige woningbouw

1.613

4.045

-2.806

-468

2.383

Woningbouw

24.594

36.704

-43.744

-3.782

13.772

Kampershoek 2.0

5.752

21.515

-14.450

-12.482

335

Overige bedrijventerreinen

-4.556

4.932

-7.404

-791

-7.819

Bedrijventerreinen

1.196

26.447

-21.854

-13.273

-7.484

Totaal

25.790

63.151

-65.597

-17.055

6.288

De geraamde nog te maken investeringen van € 63,2 miljoen zijn als volgt te specificeren:

In alle projecten worden kosten gemaakt voor planontwikkeling, voorbereiding directievoering en toezicht en verkoop en beheer. Deze zijn gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen en te verkopen kavels. Het gaat hierbij in totaal om € 12,2 miljoen, maar omdat deze gerelateerd zijn aan de overige investeringen dan wel de verkopen, worden deze niet nader benoemd.

 • De verwervingen bedragen € 9 miljoen en zullen voor € 1,5 miljoen in Kampershoek 2.0 en voor € 7,5 miljoen in Laarveld plaatsvinden.
 • Sloop en sanering bedragen € 3,1 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in Kampershoek 2.0, € 1,6 miljoen in Laarveld en 0,4 miljoen in de overige projecten.
 • Het bouwrijpmaken kost € 11,4 miljoen en vindt vooral plaats in Kampershoek 2.0 (€ 6,3 miljoen), Laarveld (€ 4,6 miljoen).
 • Het woonrijpmaken kost nog € 18,7 miljoen en is terug te voeren tot Kampershoek 2.0 (€ 4,3 miljoen), Laarveld (€ 9,5 miljoen), bij overig woningbouw zijn Beekpoort-Noord en Landbouwbelang samen nog goed voor € 1,6 miljoen en bij de bedrijventerreinen Uitbreiding de Kempen en Leuken-Noord samen € 2,7 miljoen, het restant van € 0,6 miljoen vindt plaats in de overige projecten.
 • De kosten aan fondsen bedragen € 0,7 miljoen en vinden we voornamelijk in Beekpoort-Noord voor € 0,5 miljoen (aanleg Suffolkweg) en Centrum Noord € 0,1 miljoen (eveneens Suffolkweg).
 • Onder overige kosten wordt rekening gehouden met € 0,45 miljoen, met name in Kampershoek 2.0 voor € 0,2 miljoen voor aanvullende civiele kosten en onderhoud van een woning; in Beekpoort-Noord betreft het een budget van € 0,2 miljoen voor contractafspraken met de ontwikkelende partij.  
 • De kostenstijging betreft een totaalbedrag van € 4,7 miljoen en is gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen en het jaar waarin deze worden uitgevoerd. Als gevolg van recent oplopende inflatie en stijging van de GWW-kosten door schaarste wordt dit jaar rekening gehouden met meer kostenstijging dan afgelopen jaar.
 • De rentekosten bedragen € 2,9 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in Kampershoek 2.0 en € 2,2 miljoen in Laarveld. De rentekosten in de overige projecten bedragen € 0,2 miljoen.  

De totaal nog uit te geven gronden tot en met 2032 zijn geraamd op € 65,6 miljoen. De belangrijkste opbrengsten worden hierna toegelicht:

 • De nog te realiseren opbrengsten voor woningbouw bedragen € 43,7 miljoen. Hiervan heeft € 10,5 miljoen betrekking op Laarveld fase 3 (nog over te dragen reeds verkochte kavels), € 30,4 miljoen op Laarveld fase en € 2,7 miljoen nog over te dragen reeds verkochte grond in Beekpoort-Noord.
 • De opbrengst uit de verkoop van bedrijventerreinen bedraagt € 21,9 miljoen, waarvan € 14,5 miljoen in Kampershoek 2.0, en de overige € 7,4 miljoen in Centrum-Noord (€ 1,9), Kanaalzone (€ 1,3), Leuken Noord (€ 2,8) en uitbreiding de Kempen (€ 1,4).
 • De post overige opbrengsten bedraagt € 12,1 miljoen en heeft voor € 10,8 miljoen betrekking op de exploitatiebijdragen van de ontwikkelende partijen binnen Kampershoek 2.0, in Laarveld € 0,8 miljoen voor bijdragen in de rioolaansluitkosten en in Beekpoort-Noord voor € 0,2 miljoen aan subsidies en voor € 0,2 miljoen aan bijdragen van derden voor de aanleg van de Suffolkweg.
 • De opbrengstenstijgingen bedragen € 4,1 miljoen en zijn gerelateerd aan de nog te ontvangen opbrengsten en het jaar waarin deze worden ontvangen. In Laarveld fase 4 betreft het € 2,3 miljoen en Kampershoek 2.0 € 1,7 miljoen.
 • De renteopbrengsten bedragen € 0,8 miljoen, voornamelijk voorkomend in de positieve

(deel-) grexen van Laarveld, Centrum Noord en Uitbreiding de Kempen.

GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN

Voorraad gereed product en handelsgoederen

Boek-waarde 31-12-2020

Balans verschui-ving

Inves-tering

Des- inves-tering

Boek-waarde 31-12-2021

Voor-ziening 31-12-2021

Balans-waarde 31-12-2021

Voorraad handelsgoederen

7.767

161

0

-768

7.161

-4.856

2.305

Totaal

7.767

161

0

-768

7.161

-4.856

2.305

In 2021 is de microhal middels een balansverschuiving aan de voorraad gereed product toegevoegd in verband met de intentie tot sloop. In 2021 is de haven verkocht. De voorziening heeft betrekking op het zalencentrum van het complex Poort van Limburg. Omdat op basis van taxaties is vastgesteld dat marktwaarde van het complex fors lager is dan de boekwaarde is hiervoor een voorziening gevormd. Bij verkoop van delen van het complex wordt deze voorziening ingezet om het verschil (boekwaarde vs marktwaarde) op te vangen.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Vorderingen op openbare lichamen

Balans-waarde 31-12-2020

Her- rubri- cering

Boek-waarde 31-12-2021

Voor-ziening 31-12-2021

Balans-waarde 31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

812

-8

878

0

878

Rekening courant Rijk

7.355

0

18.295

0

18.295

Rekening-courant verhouding met niet financiële instellingen

752

0

849

0

849

Overige vorderingen

3.380

0

2.651

-276

2.375

Overige vorderingen belastingen

698

0

1.202

-152

1.050

Overige vorderingen sociaal domein

2.516

0

4.016

-1.191

2.825

Totaal

15.513

-8

27.707

-1.619

26.272

Vorderingen op openbare lichamen zijn vorderingen op voornamelijk overheidsinstellingen.
De rekening-courant verhouding met het Rijk heeft betrekking op de afgeroomde gelden in het kader van het schatkistbankieren.
De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding die de gemeente heeft met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn). Het Svn verschaft namens de gemeente, onder voorwaarden, startersleningen en duurzaamheidsleningen aan particulieren. De gemeente voedt de rekening-courant door stortingen. Het saldo dat in bovenstaande tabel wordt weergegeven, betreft het niet in leningen omgezette deel van de door de gemeente gestorte bedragen.
De overige vorderingen hebben betrekking op vorderingen op rechtspersonen/natuurlijke personen. Daarnaast zijn er nog overige vorderingen belastingen en sociaal domein.

De voorziening oninbaarheid voor de overige vorderingen wordt bepaald per individuele vordering.

Schatkistbankieren

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen

629

336

618

550

Drempelbedrag

1.235

1.235

3.292

3.292

Ruimte onder drempelbedrag

606

899

2.674

2.742

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Vanaf 2013 is schatkistbankieren voor gemeenten verplicht. Bij schatkistbankieren dienen overtollige liquide middelen boven een bepaalde drempel aangehouden te worden in de schatkist. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist laat niet boven het drempelbedrag uitkomen.
In 2021 is het gemiddelde saldo per kwartaal van de liquide middelen niet boven het drempelbedrag voor schatkistbankieren uitgekomen.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Boekwaarde
31-12-2020

Herrubri- cering

Boekwaarde
31-12-2021

Kassaldi

7

0

6

Banksaldi

6.221

-39

494

Totaal

6.228

-39

500

De gemeente heeft een rekening-courant verhouding met de BNG, die tevens het schatkistbankieren uitvoert (zie hierboven). De kredietfaciliteit op de rekening courant bedraagt € 10 miljoen met een incidentele uitloop naar € 15 miljoen. Daarnaast worden bij andere banken diverse rekeningen aangehouden. Deze rekeningen worden periodiek afgeroomd ten gunste van de BNG-rekening.
Per ultimo 2021 is er een schuld bij de BNG.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38