JAARREKENING

Balans

overlopende activa

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

697

297

- Overige overheden

692

1.166

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

17.943

19.326

Totaal

19.333

20.789

De post "Overige nog te ontvangen bedragen" bevat een vordering van de grondexploitatie in het kader van het faciliterend grondbeleid van € 5.791.000 en een vordering op het BCF van € 10.020.000 over het jaar 2021. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de nog te ontvangen bedragen van  Nederlandse overheidslichamen.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo
31-12-2020

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Saldo
31-12-2021

Ministerie OCW: middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

0

235

0

235

Ministerie van Financien: Regeling specifieke uitkering hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

0

62

0

62

Ministerie BZK: innovatieve aanpakken energiebesparing (decembercirculaire 2020)

697

0

-697

0

Provinicie Limburg: subsidie project versterking en herinrichting stadspark

0

50

50

Provinicie Limburg: subsidie Kennis en expertise centrum (KEC)

71

-71

0

Provinicie Limburg: subsidie project Stedelijke Ontwikkeling

570

962

-500

1.032

Provinicie Limburg: subsidie visieproject Keent en Moesel

3

-3

0

Provinicie Limburg: bijdrage sponsorovk BPD Cultuurfonds

24

35

59

Provinicie Limburg: subsidie project Armoede

25

25

Totaal

1.390

1.344

-1.271

1.463

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38