JAARREKENING

Balans

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Algemene reserves

29.712

28.208

Bestemmingsreserves

57.684

52.250

Gerealiseerd resultaat

-2.481

8.314

Totaal

84.915

88.772

Staat van reserves

Boek-waarde 31-12-2020

Bestem-ming resul-taat vorig jaar

Toevoeg- ingen

Onttrek-king

Ver-minder-ing ter dekking van afschrij-ving

Boek-waarde 31-12-2021

Algemene reserve

Algemene reserve

17.061

1.173

3.918

-6.595

0

15.557

Algemene reserve Weerstandsvermogen

12.651

0

0

0

0

12.651

Totaal Overige bestemmingsreserves

29.712

1.173

3.918

-6.595

0

28.208

Overige bestemmingsreserves

Reserve gemeentelijk vastgoed

5.459

0

3.965

-3.236

0

6.189

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

11.451

-4.351

0

0

0

7.100

Reserve civieltechnische kunstwerken

1.054

0

134

-816

0

371

Res.afkoopsom ond & verv biesterbrug

2.350

0

88

0

0

2.438

Reserve parkfac. en parkbeh. KH2.0

550

0

0

0

0

550

Reserve dec. huisvesting onderwijs

6.564

0

371

0

0

6.936

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

89

0

0

-2

0

87

Bestemmingsreserve groen

535

0

189

-312

0

412

Res.innov.en transform. soc. domein

1.500

0

0

-34

0

1.466

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

636

0

78

0

0

714

Reserve energietransitie

2.000

0

204

-812

0

1.392

Reserve bodemsanering

306

0

0

0

0

306

Bodemsanering. sloop Biest 1-3

459

0

140

-599

0

0

Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp.

0

697

0

-418

0

279

Totaal Overige bestemmingsreserves

32.952

-3.654

5.170

-6.229

0

28.239

Bestemmingsreserves voor dekking kapitaallasten economisch nut

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis

17.007

0

0

0

-639

16.368

Dekkingsreserve Warenmarkt

19

0

0

0

-2

17

Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML

93

0

0

0

-5

87

Dekkingsres. sporthal a.d. Bron

3.726

0

0

0

-185

3.541

Dekkingsres. acc.Batavierentreffers

1

0

0

0

-1

0

Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1

976

0

0

0

-41

936

Dekkingsreserve turnhal

183

0

0

0

-10

173

Dekking kapitaallasten museum JvH

107

0

0

0

0

107

Dekkingsres. restaur. Martinustoren

47

0

0

0

-7

40

Dekkingsres. aankoop St. Annamolen

3

0

0

0

0

3

Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart

1.246

0

0

0

-52

1.194

Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy

101

0

0

0

-14

87

Dekkingsreserve JOP graswinkel

4

0

0

0

0

4

Dekkingsres. Milieustraat

494

0

0

0

-8

486

Dekking kapitaallasten NMC

42

0

0

0

0

42

Dekkingsreserve kiosk

10

0

0

0

0

10

Reserve pand Beemdenstraat 38

24

0

0

0

0

24

Totaal Bestemmingsreserves voor dekking kapitaallasten economisch nut

24.083

0

0

0

-964

23.119

Bestemmingsreserves voor dekking kapitaallasten maatschappelijk nut

Dekkingsres.verlichting binnenstad

80

0

0

0

0

80

Egalisatiereserve SPUK

562

0

299

-57

0

804

Dekking Gebiedsv.Kempenbr/Yzeren Man

8

0

0

0

0

8

Totaal Bestemmingsreserves voor dekking kapitaallasten maatschappelijk nut

650

0

299

-57

0

892

Totaal reserves

87.396

-2.481

9.387

-12.881

-964

80.458

Algemene reserve/Algemene reserve weerstandsvermogen
De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geoormerkt is. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten. Incidenteel kan de raad beslissen additionele onttrekkingen aan- of dotaties in deze reserve te doen.
Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten, om het deel van de algemene reserve dat als buffer dient voor het opvangen van eventuele risico’s (weerstandsvermogen), als zodanig af te zonderen. Hiervoor is de nieuwe Algemene reserve weerstandsvermogen ingesteld.  Jaarlijks vindt bij de begroting de beoordeling van het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van deze reserve plaats. Een eventuele aanvulling of overschot wordt verrekend met de Algemene reserve. Hierdoor is het duidelijk zichtbaar hoe hoog de vrij besteedbare algemene reserve nog is.

Risicobuffer grondexploitatie
De reserve Risicobuffer grondexploitatie dient als buffer voor tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico’s in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2021 is berekend dat het risicoprofiel € 6,3 miljoen bedraagt. Op grond van deze berekening wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2021 voorgesteld een bedrag van € 0,8 miljoen te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve aankoop kunstvoorwerpen
Het museum dient een reserve aan te houden voor de aankoop van kunstvoorwerpen. Het aanhouden van deze reserve is van belang om snel te kunnen handelen op het moment dat objecten op de markt worden aangeboden. Dat kan zijn via een galerie, een beurs, een veiling of onderhands.
Het museum heeft hiervoor twee inhoudelijke redenen:
1)   Ten behoeve van de collectiepresentaties in het museum ‘nieuwe stijl’ wordt naar verwachting de komende jaren een aantal aankopen gedaan. De museumorganisatie heeft een nieuwe missie/visie opgesteld die nu dient als richtsnoer voor de collectieopstelling zoals die met ingang van de heropening begin 2022 wordt gerealiseerd. Waar nodig worden aankopen gedaan om deze opstelling te completeren.
2)   Tevens blijft het museum alert op kansen om de collectie Weertensia aan te vullen wanneer zich daar bijzondere kansen voordoen doordat objecten worden aangeboden.
Waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. In de jaarrekening wordt zowel een voor- als nadelig saldo van het jaarlijkse exploitatiebudget kunstaankopen verrekend met deze reserve. De maximumomvang van deze reserve is € 100.000.

Reserve huisvesting onderwijs
Deze reserve wordt gebruikt om verschillen in de exploitatielasten onderwijshuisvesting (kapitaallasten, OZB, verzekering, enz.) ten opzichte van het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting te verrekenen. Op deze manier wordt onderwijshuisvesting budgettair neutraal in de begroting en jaarrekening verwerkt. Dit is conform het huidige beleid inzake onderwijshuisvesting. In de vierjaarlijkse actualisatie (bij gelegenheid van de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen) zal tijdig geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen.

Reserve civieltechnische kunstwerken
In juni 2020 is het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030 vastgesteld. Van ieder object is een meerjaren onderhoudsrapport opgesteld zodat duidelijk is welk (groot) onderhoud de komende tien jaar nodig is voor een goed functionerend kunstwerk. Grootschalige vervangingen worden separaat aan de raad voorgelegd.

Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug
Betreft een ontvangen afkoopsom die bestemd is voor (groot) onderhoud en vervanging van de Biesterbrug. Onderhoud Biesterbrug is betrokken bij de actualisatie beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Reserve gemeentelijk vastgoed
De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn financiële middelen benodigd. De gemeente investeert (daar waar nodig) in vastgoedobjecten vanuit de functie en het gebruik. Deze objecten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2021-2025. Een goed MJOP onderhoudt het gemeentelijk vastgoed en schept de voorwaarden voor een optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt door een uitgebalanceerd pakket van maatregelen aan onderhoud gebaseerd op te accepteren ad hoc situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud.

Reserve innovatie en transformatie sociaal domein
Vanuit de opgeheven reserve sociaal domein is op basis van de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2020 deze reserve van € 1.500.000 gevormd. De looptijd van deze reserve is tot en met 2024. Over de bestemming van een eventueel positief saldo aan het einde van de looptijd wordt te zijner tijd een voorstel aan de gemeenteraad gedaan.
De reserve is bestemd voor incidentele uitgaven in het sociaal domein binnen het kader van het op dat moment van kracht zijnde, door de raad vastgestelde, beleidsplan sociaal domein. Behalve voor transformatie en innovatie, is het niet uitgesloten dat de reserve ook voor de gevolgen van de Covid-19 crisis op instellingen binnen het sociaal domein wordt ingezet. Omdat de exacte omvang van de uitgaven op voorhand niet aan te geven is worden verschillen in de realisatie ten opzichte van de ramingen in de jaarrekeningen verrekend met de reserve innovatie en transformatie sociaal domein, waarbij het totaalbedrag van € 1.500.000 kaderstellend is. Inzet van de middelen loopt via het college, de raad wordt geïnformeerd via de (jaar)rapportages sociaal domein. De middelen in deze reserve zijn aanvullend op het voorgestelde bedrag (€ 500.000) voor regionale transformatie en innovatie (voorstel raad juni 2020, DJ-901763).

Reserve inburgering participatie niet-westerse allochtonen
Deze reserve is bij de  3e bestuursrapportage 2016 gevormd en wordt voor de volgende doeleinden  ingezet:

  • Aanpak (jeugd)werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren, ouderen en statushouders.
  • Geïntegreerde/duale trajecten voor statushouders, waarbij inburgering gekoppeld wordt aan

beroepsonderwijs.

  • Extra subsidie Vluchtelingenwerk Punt Welzijn voor de uitvoering van de maatschappelijke

begeleiding van statushouders.

  • De uitvoering van het Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 2020 tot en met 2022.
  • Opvangen van financiële onzekerheden met betrekking tot de invoering van de nieuwe Wet Inburgering.
  • Ondersteuning en vergoedingen (bijvoorbeeld aanschaf fiets, fietscursus, reiskosten).
  • Onvoorziene kosten.

Eventuele verschillen tussen de ontvangen middelen en de uitgaven voor activiteiten zoals hierboven omschreven worden jaarlijks (in de jaarrekening) verrekend met de reserve.

Reserve bodemsanering
Op grond van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording is de voorziening bodemsanering omgezet naar een reserve. Deze reserve is bestemd voor de sanering van de Kraanheidestraat en de Lichtenberg en omgeving.

Bodemsanering sloop Biest 1-3
De voormalige locatie van de houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Inmiddels is de bebouwing gesloopt, is een saneringsplan opgesteld waarmee de provincie heeft ingestemd, en heeft sanering in het huidige park (schootsvelden) plaats gevonden. De kosten zijn ten laste van de reserve gebracht. In 2021 is de sloop uitgevoerd en is de reserve volledig benut.

Reserve afval
Het opvangen van schommelingen binnen de gesloten financiering van de afvalbegroting. Bij de jaarrekening wordt telkens bekeken, afhankelijk van de hoogte van de reserve, of het resultaat kan worden verrekend.

Reserve parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek
Bij de resultaatbestemming 2018 is het binnen de reserve risicobuffer grondbedrijf gereserveerde bedrag voor parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek 2.0 van € 550.000 in deze nieuwe reserve gestort.

Reserve groen
Deze reserve is ingesteld bij de evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019. Op basis van het meerjareninvesteringsprogramma 2020-2026 is een structureel gemiddeld bedrag van € 366.000 in de exploitatie opgenomen voor de bekostiging van uitgaven aan groen bij integrale projecten. Deze integrale projecten zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2020-2026. Op basis van gerealiseerde investeringen in het groen vindt verrekening met het exploitatiebudget met de reserve plaats.

Reserve energietransitie
Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen (12 november 2020) is een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar gesteld en gestort in een reserve “Energietransitie”. Er is een actieplan opgesteld waarin de route voor de eerste 2 jaar is uitgewerkt, incl. begroting ter onderbouwing van de reserve energietransitie: het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022. Het Actieplan bestaat uit een samenhangende set van instrumenten, waarmee een bijdrage wordt gegeven in het realiseren van de doelstellingen. Aan de instrumenten zijn middelen gekoppeld. Het actieplan geeft inzicht in de instrumenten en middelen.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
Het betreft reserves voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut. Het  BBV staat niet toe om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze middelen gestort worden in een bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten. De gemeente Weert heeft diverse dekkingsreserves voor investeringen met economisch nut.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut
Het betreft reserves voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut. Het  BBV staat niet toe om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze middelen gestort worden in een bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.360

1.408

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

24.998

25.035

Totaal

26.359

26.443

Staat van voorzieningen

Boek-waarde 31-12-2020

Toe- voeging

Onttrek-king

Vrijval

Boek-waarde 31-12-2021

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorz. Pensioen zittende wethouders

1.350

18

0

0

1.368

Nog te maken kosten afgesloten grex

10

30

0

0

40

Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.360

48

0

0

1.408

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorz. vervangingsinv.riolering

17.086

1.535

-1.313

0

17.308

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

7.613

0

-262

0

7.351

Voorziening Stedelijk Groenfonds

163

2

-152

0

12

Voorz. Kwaliteitsfonds Buitengebied

95

110

-20

0

185

Voorz. Natuur- en landschapsvisie

41

146

-8

0

179

Totaal Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

24.998

1.793

-1.756

0

25.035

Totaal voorzieningen

26.359

1.841

-1.756

0

26.443

Voorziening pensioen wethouders
Voor zittende en voormalige wethouders dient een voorziening toekomstige pensioenverplichtingen gevormd te worden middels een actuariële waarde-berekening van het opgebouwde pensioen. Bij het aantreden van een wethouder kan deze het tot dan (elders) opgebouwde pensioen overdragen aan de gemeente Weert. De in het verleden ontvangen elders opgebouwde pensioenen zijn gestort in de voorziening. Jaarlijks doteert gemeente Weert aan de voorziening om de voorziening op het gewenste peil te houden. De pensioenverplichting is gepresenteerd als voorziening en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige pensioenverplichting.

Nog te maken kosten afgesloten grex
Deze voorziening bestaat uit geraamde kosten die nog uitgevoerd moeten worden nadat een grondexploitatie is afgesloten. Het betreffen werkzaamheden die in de boekjaren na afsluiten uitgevoerd worden. Omdat er onzekerheid over het bedrag en het tijdstip van uitvoer bestaat is er voor gekozen de bedragen in een voorziening op te nemen.

Vervangingsinvesteringen rioleringen
Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 oktober 2016. Dit GRP is geactualiseerd door de gemeenteraad op 7 november 2019. Via raadsbesluit met datum 2 juni 2021 is het GRP 2017-2021 met 2 jaar verlengd. Op basis van berekeningen, opgenomen in het geactualiseerde GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen
Voor bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen worden anterieure overeenkomsten aangegaan met initiatiefnemers waarin een bijdrage wordt overeengekomen ten behoeve van het Stedelijk Groenfonds of het Kwaliteitsfonds Buitengebied. Daarnaast zijn middelen uit het Kwaliteitsfonds Buitengebied geoormerkt voor de uitvoering van de Natuur- en Landschapsvisie. Alle middelen tezamen waren ondergebracht in de Voorziening anterieure overeenkomsten. Per 31 december 2020 is de voorziening anterieure overeenkomsten opgeheven en worden drie nieuwe voorzieningen ingesteld, te weten de Voorziening Stedelijk Groenfonds, de Voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied  en de Voorziening Natuur- en Landschapsvisie. De ontvangen middelen worden ingezet voor de versterking van structureel groen in de stad en in het buitengebied, op basis van het beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie Weert 2025.

Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen
De voorziening is gevormd met in acht name van artikel 44, lid 2 BBV. De voorziening wordt ingezet om de lasten van oude investeringen op te vangen.
Voor 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor bestemde voorzieningen.

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR

Vaste schulden

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2021

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

122.422

112.266

Waarborgsommen

24

26

Totaal

122.446

112.292

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Boek-waarde 31-12-2020

Ver-meer-dering- en

Aflos-singen

Boek-waarde 31-12-2021

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

122.422

0

-10.156

112.266

Waarborgsommen

24

1

0

26

Totaal

122.446

1

-10.156

112.292

In 2021 is de schuldpositie van de gemeente afgenomen door het betalen van € 10 miljoen aan aflossingen. De rentelasten in 2021 voor de langlopende leningen bedroegen € 2 miljoen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Waarborgsommen zijn zekerheidstellingen, afgegeven door een derde, die bijvoorbeeld betrekking hebben op vastgoed (huur) of grond (borg voor kavel).

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2022 09:10:29 met de export van 06/15/2022 08:49:38